Ben je benieuwd naar de juiste antwoorden van de Bijbelquizvragen? Hier vind je een overzicht van de gestelde vragen én juiste antwoorden. Wil je meedoen met de vraag van vandaag? Klik hier!

Vraag 30 (30 augustus)

De hemelvaart van Jezus is het laatste dat we in de evangeliën over Hem horen. In welk ander Bijbelboek staat dit verhaal nog een keer? Het goede antwoord is D: Het boek Handelingen.

Toelichting: Het verhaal over de hemelvaart wordt in het boek Handelingen opnieuw verteld. Handelingen is het tweede boek dat Lucas heeft geschreven. Daarin wordt verteld hoe het evangelie van Jezus Christus van Jeruzalem naar Rome wordt gebracht. Lucas schrijft over de hemelvaart: ‘Toen [Jezus] dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.’ En inderdaad gingen de leerlingen naar Jeruzalem, waar ze de draad weer oppakten, de Heilige Geest ontvingen en aan het werk gingen om de gemeente van Jezus Christus te stichten.

Stof tot nadenken: De hemelvaart vervulde de leerlingen met vreugde, ook al was Hij niet meer bij hen en zouden ze een zware tijd krijgen. Waarom waren ze toch blij denk je?

Vraag 29 (29 augustus)

Petrus begon Jezus fel terecht te wijzen toen deze aangaf dat Hij zou sterven en opstaan. Wat was Jezus’ reactie? Het juiste antwoord is B: Hij zei dat Petrus achter Hem terug moest gaan.

Toelichting: Jezus reageerde nog feller dan Petrus had gedaan. Hij zei: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Daarna gaf hij aan de menigte onderwijs over de weg van het kruis. Niet alleen Jezus zou Zijn kruis moeten dragen, ook zijn leerlingen moeten hun kruis opnemen en Hem volgen. 

Stof tot nadenken: Niet alle goede nieuws is ook fijn nieuws. Hoe reageer jij op de aankondiging dat je je kruis op moet nemen en Jezus volgen?

Vraag 28 (28 augustus)

Pilatus vond geen schuld in Jezus, maar de menigte wilde dat Hij gekruisigd werd. Om welke reden gaat Pilatus uiteindelijk overstag? Het juiste antwoord is A: De menigte zet Pilatus onder druk door op de macht van de keizer te wijzen.

Toelichting: Pilatus heeft grote moeite om Jezus te laten kruisigen. Hij vindt dat Jezus onschuldig is. Hij is ook niet zo overtuigd van de beschuldiging dat Jezus zich de Zoon van God heeft genoemd. Om die reden zou Jezus volgens de Joodse wet de doodstraf verdienen. De menigte geeft geen reden waarom Jezus gekruisigd zou moeten worden. Maar de Joodse leiders kunnen wel iets bedenken. Ze wijzen erop dat Pilatus geen vriend van de keizer is wanneer ze Jezus, die zichzelf Koning noemt, laten leven. En voor dat argument is Pilatus toch wel gevoelig.

Stof tot nadenken: Recht doen is één van de belangrijkste eisen die God aan leiders stelt. Het recht van Jezus is met voeten getreden. Zonder schuld veroordeeld worden is zwaar. Wil jij Jezus hierin volgen?

Vraag 27 (27 augustus)

Alleen Lucas meldt dat Pilatus de hulp inriep van een andere persoon. Wie was dit? Het juiste antwoord is D: Herodes Antipas.

Toelichting: Alleen Lucas meldt dat Jezus ook bij Herodes Antipas is geweest, de vorst van Galilea en Perea. Hij was degene die ook Johannes de Doper had laten onthoofden. Niet echt een prettige persoonlijkheid dus. Pilatus wilde hem erbij betrekken, omdat Jezus uit Galilea kwam en Herodes over dit gebied het bewind was. Pilatus en Herodes werden vrienden na die tijd, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

Stof tot nadenken: Jezus deed geen moeite om Herodes te antwoorden en hield dus strak zijn mond dicht. Soms is het beter om te zwijgen dan te spreken.

Vraag 26 (26 augustus)

Toen Jezus vierduizend mensen brood en vis gaf, bleef er zelfs nog eten over. Hoeveel manden? Het juiste antwoord is A:  Zeven manden.

Toelichting: Er staat in hoofdstuk 8: ‘De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol.’ Dat was een bijzondere gebeurtenis en zeker een wonder. Tijdens de reis in de woestijn had God het volk ook voorzien van eten. Echter, van het manna in de woestijn bleef na het vallen van de avond niets eetbaars meer over. Toen Jezus op een wonderlijke manier voor eten zorgde, bleef er eten over. Het getal zeven is niet zomaar een getal: het betekent dat wat overbleef zelfs overvloedig was.

Stof tot nadenken: Het leven in het koninkrijk van God is een leven van overvloed. Jezus liet dit op allerlei manieren merken. Merk jij het in je leven?

Vraag 25 (23 augustus)

Op de heilige plaats zal iets komen waarover de profeet Daniël al heeft gesproken. Wat? Het juiste antwoord is B: De verwoestende gruwel

Toelichting: In werk 15 staat: ‘Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats…” Mattheüs voegt daar nog aan toe: “Lezer, begrijp dit goed”. Over de betekenis van de verwoestende gruwel is veel geschreven. De profeet Daniël sprak over een verwoestende gruwel in de tempel. Je zou dus kunnen denken aan afgoderij in de tempel, waardoor Gods mensen er dus ook niet meer komen. Jezus zegt dat deze dingen nog moeten gebeuren.

Stof tot nadenken: Afgoderij in de tempel is een gruwel voor God en heeft een verwoestende werking. Gebeuren dit soort dingen ook in onze tijd en in ons leven?

Vraag 24 (22 augustus)

Jezus zegt dat de mensen in Hem moeten blijven om vrucht te dragen. Wat gebeurt er wanneer zij dit niet doen? Het juiste antwoord is C: Dan worden ze met de andere ranken in het vuur gegooid.

Toelichting: Jezus zegt: ‘Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met de andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.’ Dit is een beeld, er staat dus niet letterlijk dat de leerlingen in de hel terecht komen. Het beeld spreekt wel duidelijke taal. Later zegt Jezus er ook nog bij wat het betekent om in Hem te blijven, namelijk dat je je aan Zijn geboden houden.

Stof tot nadenken: Soms zegt Jezus iets in beeldtaal. Dan is de boodschap duidelijk, maar kunnen we er niet precies de vinger op leggen. Een wijnstok zonder vrucht is nutteloos. Zo is ook geloof nutteloos wanneer je je niet aan Jezus’ geboden houdt.

Vraag 23 (21 augustus)

De verloren zoon in de gelijkenis heeft het op een gegeven moment niet meer naar zijn zin in het verre land. Wat is de aanleiding? Het juiste antwoord is B: Er komt hongersnood in het land.

Toelichting: In Lucas 15 staat hierover: ‘Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden.’ Hij werd, in plaats van een rijke jongere, een hoeder van varkens. Tot het moment dat hij teruggaat naar zijn vader.

Stof tot nadenken: De gelijkenis gaat eigenlijk over het verlangen van God om te omarmen wie zich verloren waant. Herinner jij je het moment dat je naar God terug moest keren om je in Zijn armen te laten sluiten? Of moet dit moment voor jou misschien nog komen?

Vraag 22 (20 augustus 2019)

In Marcus 5 vertelt Marcus het verhaal over de genezing van de dochter van Jaïrus. Middenin dit verhaal staat echter een andere gebeurtenis beschreven. Welke gebeurtenis? Het goede antwoord is D: De genezing van de bloedvloeiende vrouw.

Toelichting: Marcus begint het verhaal met de ontmoeting met Jaïrus, een leider van de synagoge. Hij smeekt Jezus om zijn dochter te genezen, die op sterven ligt. Jezus gaat weliswaar met hem mee, maar wordt onderweg opgehouden door de menige. Een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en ten einde raad was, raakte Zijn kleed aan en werd genezen. Daarna wordt het verhaal verteld over hoe Jezus de dochter van Jaïrus opwekt. Het is niet toevallig dat deze verhalen met elkaar verweven zijn: ze gaan allebei over het geloof. Geloof is belangrijk om moed te houden.

Stof tot nadenken: Jezus zegt tegen de bloedvloeiende vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ Daarna zegt Hij tegen Jaïrus dat hij niet bang moet zijn, maar blijven geloven. Zou de genezing van de vrouw ook jou helpen om je vertrouwen op Jezus te stellen?

Vraag 21 (19 augustus 2019)

Vraag: Jezus spreekt het achtvoudig wee uit tegen de Schriftgeleerden en farizeeën. Wat verwijt hij hen níet? Het juiste antwoord is A: Dat ze joods belastinggeld aan de Romeinse keizer afdragen om aan de macht te blijven.

Toelichting: Het belastinggeld werd voor een deel aan de Romeinse machthebbers afgedragen. Jezus zegt hierover: geef wat van de keizer is maar aan de keizer, geef wat van God is dan aan God. Dat verwijt maakt hij de Schriftgeleerden en farizeeën dus níet. Wel verwijt hij hen schijnheiligheid en onrecht.

Stof tot nadenken: Jezus valt de Schriftgeleerden en farizeeën hard aan. Stel je voor dat hij dat in onze tijd zou doen. Zou je dat ongemakkelijk vinden?

Vraag 20 (16 augustus 2019)

Toen Lazarus ernstig ziek werd, maakte Jezus geen aanstalten om naar Hem toe te gaan. Waarom niet? Het juiste antwoord is C: Omdat de leerlingen dan tot geloof konden komen.

Toelichting: Het verhaal staat in Johannes 11. De leerlingen dachten dat Lazarus sliep, maar Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Daarna zegt Jezus: ‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen.’ Daarna gingen ze naar Lazarus toe en wekte Jezus hem op uit de dood. Dit was het laatste teken dat Jezus in het evangelie van Johannes deed voordat Hij zelf uit de dood op zou staan.

Stof tot nadenken: Het hele evangelie van Johannes staat in het teken van het geloof in God. Dit is ook de reden waarom Johannes het evangelie schrijft. Wekte het verhaal over Lazarus geloof of ongeloof bij je op?

Vraag 19 (15 augustus 2019)

De wijnbouwers denken dat ze de erfenis zullen ontvangen wanneer ze de erfgenaam doden. Wat zal de eigenaar volgens Jezus gaan doen? Het juiste antwoord is B: Hij zal zelf komen, de wijnbouwers doden en de wijngaard aan anderen geven.

Toelichting: De gelijkenis van de wijngaard is veelzeggend. Jezus vertelt deze nadat Hij het tempelplein heeft gereinigd en de leiders hem vragen welke bevoegdheid Hij heeft om deze dingen te doen. Jezus vertelt dan welke bevoegdheid Hij heeft door middel van een gelijkenis. Hij heeft de bevoegdheid van de zoon en erfgenaam. Hoe verdrietig is dan de uitkomst: de zoon wordt gedood.

Stof tot nadenken: De dood van de zoon is niet het einde van het verhaal. Na Zijn dood wordt Jezus opgewekt en zal Hij opnieuw Koning zijn in het Koninkrijk van God. De wijngaard zal uiteindelijk vrucht opbrengen.

Vraag 18 (14 augustus 2019)

Jezus verwijst tijdens de instelling van het avondmaal niet alleen terug naar zijn dood aan het kruis, maar Hij kijkt ook uit naar de toekomst. Naar welke gebeurtenis in de toekomst verwijst Jezus? Het juiste antwoord is Antwoord A: Jezus verwijst naar het moment dat Hij opnieuw wijn zal drinken.

Toelichting: Marcus schrijft dat Jezus de leerlingen verzekert dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken tot de dag komt dat Hij er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Er zal dus een moment komen dat Jezus opnieuw wijn drinkt met Zijn leerlingen. Lucas schrijft dat het Pesach maal zijn vervulling zal vinden in het koninkrijk van God. Dat is het moment waar Jezus naar uitkijkt! Het zal een moment van grote vreugde zijn en samen genieten van een goed glas wijn.

Stof tot nadenken: In de viering van het avondmaal denken we niet alleen aan een vreselijke kruisdood, maar vieren we ook de toekomst. We mogen de vreugde van deze verwachting nu alvast met elkaar beleven.

Vraag 17 (13 augustus 2019)

Mattheüs vertelt dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomt. Waarom een ezel? Het juiste antwoord is B: Hij vervult de profetie van Zacharia dat de Heer een nederige vredevorst zou zijn.

Toelichting: Zacharia sprak al over een Koning die op een ezelsveulen zou rijden. Deze koning is rechtvaardig en toch arm. Het volk moet zich over Hem verheugen. We leren Jezus precies zo kennen als Zacharia hem schildert: rechtvaardig en toch arm. En het volk doet precies waar Zacharia hen toe oproept: ze roepen luidkeels ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’ Jezus leeft telkens in dit contrast tussen heerlijkheid en nederigheid.

Stof tot nadenken: Jezus krijgt als rechtvaardige koning de ontvangst die Hij verdient. Toch kiest Hij ervoor om op een ezel te rijden. Zijn nederigheid is tekenend voor de weg die Hij zal gaan naar het kruis.

Vraag 16 (12 augustus 2019)

Het evangelie van Johannes staat bekend om de ik-ben uitspraken van Jezus. Welke ik-ben uitspraak hoort niet in het volgende rijtje thuis? Het juiste antwoord is D: Ik ben de Messias van God

Toelichting: In de eerste drie evangeliën is het feit dat Jezus de Messias is de kernboodschap van het evangelie. Jezus is de langverwachte Messias en veel oudtestamentische teksten worden aangehaald om aan te tonen dat Jezus dit inderdaad is. Voor Johannes is dit ook een belangrijk thema, hij zegt bijvoorbeeld dat hij het evangelie heeft geschreven ‘opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God’. Toch heeft zijn evangelie een ander karakter. In het evangelie van Johannes zijn de ik-ben uitspraken van Jezus minder letterlijk. Ze tonen door middel van een beeld aan wie Jezus is.

Stof tot nadenken: Jezus beschrijft zichzelf hier in beeldtaal. Zo’n beeld moet een tijdje op je inwerken. Neem jij hier genoeg tijd voor als je de Bijbel leest?

Vraag 15 (9 augustus 2019)

De discipelen weten dat Jezus de door God gezonden Messias is. Waarom mogen zij dit tegen niemand zeggen? Het juiste antwoord is A: Jezus wil hen eerst leren dat de Messias zal moeten lijden en sterven.

Toelichting: Meteen nadat Jezus de discipelen beval om tegen niemand te zeggen dat Hij de Messias, begint Hij te spreken over Zijn lijden en sterven: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’

Stof tot nadenken: Jezus vindt het belangrijk dat de mensen Hem zien als de Messias wiens leven in het teken staat van Zijn lijden en sterven. Jezus heeft hiermee ook ons op het oog. Ben jij je bewust van het lijden in het leven van Jezus en in het leven van zijn volgelingen?

Vraag 14 (8 augustus 2019)

Marcus geeft als enige evangelieschrijver een duidelijke taakomschrijving van de apostelen Wat was hun taak? Het juist antwoord is D: Ze moesten hem vergezellen, demonen uitdrijven en het goede nieuws bekend maken.

Toelichting: De apostelen die in Marcus 3 worden aangesteld, moesten hem vergezellen. Jezus wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Bovendien kregen ze de macht om demonen uit te drijven. Het getal twaalf is niet toevallig: de apostelen waren gelijk in aantal als de stammen van Israël. Ook Israël had een specifieke taak van God gekregen.

Stof tot nadenken: De leerlingen van Jezus volgden Hem vrijwillig, de apostelen kregen een bijzonder taak. Wat ben jij zelf: een leerling, een apostel, of allebei?

Vraag 13 (7 augustus 2019)

In de gelijkenis van de zaaier, zijn er sommigen die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Waarmee vergelijkt Jezus deze mensen? Het juiste antwoord is C: Met het zaad dat tussen de distels viel.

Toelichting: Jezus vergelijkt het koninkrijk met het zaaien van het woord van God bij de mensen. Zoals het zaad dat een zaaier zaait op verschillende plekken valt, komt ook het zaad van het woord van God bij verschillende mensen terecht, met verschillen reacties op het Woord. Het zaad dat tussen de distels valt, schiet wel wortel, maar kan niet opgroeien en vrucht dragen, omdat het verstikt wordt.

Stof tot nadenken: Het zaad wordt bij deze mensen verstikt door de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom. Herken je deze distels in je eigen leven?

Vraag 12 (6 augustus 2019)

Johannes geeft twee redenen waarom de joden Jezus willen doden. Welke? Het juiste antwoord is D: Jezus stelt zichzelf gelijk aan God en ondermijnt de sabbat.

Toelichting: We vinden het antwoord in hoofdstuk 5 van het Johannesevangelie. Johannes vertelt het verhaal en voegt daarna in vers 18 toe dat de Joden Jezus probeerden te doden ‘omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.’ In dit deel van het evangelie gebeurt het steeds dat Jezus iets doet dat vragen oproept en dat daarna Jezus onderwijs geeft over wat Hij doet. Hij is hier trouwens niet in discussie met alle Joden, maar met de religieuze leiders van het volk, de Judeeërs. 

Stof tot nadenken: Jezus wekt behoorlijk wat irritatie op bij de leiders van het volk. Is er iets in Jezus’ optreden dat ook jou zou irriteren?

Vraag 11 (5 augustus 2019)

Het geslachtsregister in Lucas gaat niet terug op Abraham, maar op een andere voorvader. Wie was dit? Het juiste antwoord is antwoord B: Adam.

Toelichting: Het geslachtsregister in Lucas gaat helemaal terug op de eerste mens: Adam. Hiermee geeft Lucas aan dat de geschiedenis van Jezus teruggaat tot het allereerste begin, maar ook dat het heil van Jezus bestemd is voor iedereen die van Adam afstamt. Ook Paulus schrijft er over: Adam is de eerste mens, die faalde in het doen van Gods geboden. Jezus, de laatste mens, heeft de test doorstaan: hij heeft niet alleen de geboden van God op een voortreffelijke manier uitgelegd, maar ze ook nog eens feilloos nageleefd.

Stof tot nadenken: Adam zelf wordt de zoon van God genoemd. Dit geldt natuurlijk helemaal voor Jezus. Hij was de volmaakte representatie van Gods wil.

Vraag 10 (2 augustus 2019)

Het verhaal over de doop van Jezus verschilt per evangelieschrijver. Bij welke schrijver is er sprake van de hemel die openscheurt? Antwoord B is juist: Marcus.

Toelichting: Alle vier de evangelisten noemen dat Jezus wordt gedoopt, dat de hemel zich opent, dat de Geest van God op Jezus neerdaalt als een duif en dat een stem uit de hemel Jezus Gods geliefde zoon noemt. Alleen Marcus noemt de manier waarop de hemel opengaat, namelijk dat deze open scheurt. Je vindt het antwoord in Marcus 1:9-11.

Stof tot nadenken: De evangeliën verschillen in details en in de manier waarop over het leven van Jezus wordt verteld. Vind jij de evangeliën daardoor minder betrouwbaar?

Vraag 9 (1 augustus 2019)

In Mattheüs 5 geeft Jezus verschillende voorbeelden van ‘grotere gerechtigheid’. Welke hoort in dit rijtje níet thuis? Het juiste antwoord is A: Je moet niet alleen zorgen voor je eigen familie, maar ook voor je schoonfamilie.

Toelichting: Zorgen voor je schoonfamilie staat niet in de ethiek die Mattheüs hier bespreekt. De andere zaken wel. Telkens komt het neer op streven naar gedrag dat past bij een goed, veranderd hart. Dan is je gerechtigheid overvloediger dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeën.

Stof tot nadenken: Het onderwijs van Jezus over de wet vergt dat ons hart veranderd wordt. Dan gaat liefhebben vanzelf. Merk je dit in jouw leven?

Vraag 8 (31 juli 2019)

Jezus zegt dat Hij de tempel binnen drie dagen zal herbouwen. Waar heeft Hij het over? Het goede antwoord is antwoord D: Hij heeft het eigenlijk over Zijn lichaam.

Toelichting: De joden zijn verbaasd over Jezus’ antwoord. Ze zeggen: ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Jezus sprak echter over de tempel van zijn lichaam. Hij had de vraag naar een teken van Zijn autoriteit goed gehoord. Dat teken zou ook zeker komen, namelijk dat Hij na drie dagen in het dodenrijk te zijn geweest, opstond uit de dood. Dat teken zou velen overtuigen.

Stof tot nadenken: Jezus is overtuigd van Zijn autoriteit om namens God in de tempel op te treden. Wat overtuigt jou van Zijn autoriteit? Welk teken trekt jou over de drempel van geloof in Hem?

Vraag 7 (30 juli 2019)

Tijdens een maaltijd bij een farizeeër kwam een vrouw Jezus’ voeten wassen. Hoe noemt de farizeeër haar? Het goede antwoord is A: Hij noemt haar een zondares.

Toelichting: We vinden het verhaal in Lucas 7. In vers 39 staat: ‘Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze zondares is.’ Hij trekt dus Jezus’ status in twijfel en noemt de vrouw een zondares. Iemand dus die lager stond dan hij zelf. Maar Jezus draait de zaken om: Hij laat zien dat de vrouw in gastvrijheid en liefde betoon hoger staat dan de farizeeër.

Stof tot nadenken: Deze vrouw wordt door de buitenwereld een zondares genoemd, maar Jezus kent haar hart. Heb jij weleens in haar plaats gestaan? 

Vraag 6 (29 juli 2019)

Enkele leerlingen zagen de verheerlijking op de berg, toen Jezus sprak met Mozes en Elia. Wat was Petrus’ reactie? Het goede antwoord is A: Hij stelde voor drie tenten op te zetten. 

Toelichting: Petrus zei: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opzetten, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Marcus schrijft erbij dat Petrus niet goed wist wat hij moest zeggen, omdat ze door schrik overweldigd waren. Dat Marcus weet wat Petrus had gedacht op dat moment is niet zo gek, want Marcus was één van de collega’s of zelfs leerlingen van Petrus geweest. Petrus noemt Marcus ook ‘zijn zoon’. Marcus laat ons dus meekijken met een zwak moment.

Stof tot nadenken: Petrus wist even niet wat hij moest zeggen toen hij Jezus met Mozes en Elia zag staan praten. Toch reageerde hij sympathiek en enthousiast. Mooi eigenlijk dat we in de evangeliën zo gewone mensen tegenkomen rondom Jezus.

 

Vraag 5 (26 juli 2019)

Het geslachtsregister waar Mattheüs zijn evangelie mee opent telt vooral mannen. Toch komen er ook vrouwen in voor. Welke zijn dit? Het goede antwoord is antwoord D: Tamar, Batseba, Rachab en Maria.

Toelichting: Het is opmerkelijk dat juist deze vrouwen worden genoemd. Het gaat namelijk om vrouwen met een bijzondere geschiedenis. Rachab was een hoer, Tamar speelde de hoer, Batseba was de vrouw met wie David overspel pleegde (ze wordt hier de vrouw van Uria genoemd) en Maria was het meisje dat zwanger raakte voor haar huwelijk. Mattheüs durft! 

Stof tot nadenken: Mattheüs noemt juist de vrouwen met een slechte reputatie. Zou het kunnen dat Mattheüs wil zeggen dat God juist door zondaars heen wil werken?

Vraag 4 (25 juli 2019)

Wanneer Johannes de Doper en Jezus elkaar ontmoeten, getuigt Johannes van Jezus. Wat zegt Johannes de Doper over Hem? Het goede antwoord is antwoord A: Jezus is het lam van God.

Toelichting: Johannes zegt: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.”‘ De reikwijdte van de taak die Jezus heeft, is enorm: hij neemt de zonde van de wereld weg. Dat heeft alles te maken met de titel ‘lam van God’. Het offerlam bracht in de Joodse godsdienst verzoening tussen God en het volk. Jezus heeft die rol dus, maar de verzoening die Hij brengt, geldt voor de hele wereld.

Stof tot nadenken: Jezus verzoent de wereld met Zijn Vader in de hemel. Leef jij alsof je met God bent verzoend, of blijf je nog op een afstand?

Vraag 3 (24 juli 2019)

De discipelen zijn teleurgesteld. Wat hadden ze gehoopt dat Jezus tijdens zijn leven zou doen? Het goede antwoord is antwoord A: Ze hoopten dat Jezus Israël zou bevrijden.

Toelichting: Israël werd in de tijd van Jezus overheerst door de Romeinen. Veel joden hoopten in die tijd dat de Messias Israël weer zou herstellen als zelfstandige natie, zoals dat tijdens de regering van de koningen was. Onderweg naar Emmaüs liep Jezus met de discipelen op, zonder dat ze hem herkenden. Hij legde alles uit wat er in de Schriften over hem geschreven stond. We weten niet wat Jezus hen vertelde, maar wel dat Hij begon bij Mozes en de Profeten. 

Stof tot nadenken: Wat denk jij, heeft Jezus Israël wél of niet bevrijd?

Vraag 2 (23 juli 2019)

Jezus kwam in het gebied van de Gerasenen een man tegen die door een demon was bezeten. Hoe heette deze onreine geest? Het goede antwoord is antwoord B: Legioen.

Toelichting: De onreine geest antwoordde Jezus: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ De onreine geest had de man ook veel last bezorgd: deze was zelfs met een ketting niet in bedwang te houden en mishandelde zichzelf voortdurend. Jezus echter dreef de geest bij hem uit en ging zelfs met de geest in gesprek over wat Hij met deze zou doen. Hiermee toont Marcus aan dat Jezus geen hogere macht aan hoeft te roepen om een geest uit te drijven: als ‘Zoon van de allerhoogste God’ kon Hij dit zelf.

Stof tot nadenken: Jezus ging zonder omhaal de confrontatie aan met het kwaad en had een groot verlangen om de mensen die lijden heel te maken. Is dit een missie die we na kunnen volgen in deze tijd?

Vraag 1 (22 juli 2019)

Het eerste evangelie is geschreven door Mattheüs. Waar lezen we dit in de Bijbel? Het goede antwoord is antwoord B: We lezen dat nergens: het evangelie is eigenlijk anoniem.

Toelichting: Hoewel bijna iedereen aanneemt dat het eerste evangelie van Mattheüs is, staat dat nergens in de Bijbel. We weten het omdat Eusebius in de vierde eeuw de woorden van Papias weergeeft, die meldt dat Mattheüs de woorden van de Heer opschreef. Verder hebben we in het evangelie wel aanwijzingen dat Mattheüs het zelf was, die het evangelie schreef.

Stof tot nadenken: Mattityahu was zijn leven begonnen als tollenaar: een outcast dus, en toen Hij Jezus ging volgen, werd hij opnieuw een outcast. Maar wel vanwege een hele andere reden: omdat Hij Jezus Christus volgde en een rechtvaardig leven ging leiden! Hoe merken mensen aan jou dat je Jezus kent?

Klik hier om mee te doen met de Bijbelquiz-vraag van vandaag.