Zomer op Groot Nieuws Radio

Zomerradio Zomerradio - Non-stop

Nu speelt

Micah Tyler Different (Acoustic)
Luister

De antwoorden van de Bijbelquiz

Dit zijn de antwoorden van de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz! Het juiste antwoord (inclusief een toelichting en meer stof tot nadenken) kun je hier vinden op de dag nadat de vraag aan de orde is gekomen in Zomerradio.


Vrijdag 25 augustus

Jozef stierf in Egypte. Wat waren zijn laatste woorden?
Antwoord A: Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.

Toelichting: Jozef kende het grote plan van God. Hij kende de beloften aan zijn voorvaders Abraham en Isaak en wist dat Egypte niet het eindstation was, maar dat het volk terug zou keren naar het beloofde land. Vandaar zijn wens om in Kanaän begraven te worden.

Stof tot nadenken: Het volk Israël was vreemdeling in Egypte. Wij zijn vreemdelingen op aarde en kijken uit naar een betere toekomst. Wat heeft God beloofd?

Donderdag 24 augustus

Over de dood van Saul wordt niet alleen in 1 Samuël verteld, maar ook nog in een ander bijbelboek. Welk boek is dat?
Antwoord C: 1 Kronieken

Toelichting: Ook in 1 Kronieken 10 staat hoe Saul aan zijn einde kwam. Daar staat: 'Saul vond de dood omdat hij de Heer ontrouw was geweest door niet uit te voeren wat de Heer hem had opgedragen. Ook had hij de geest van een dode geraadpleegd in plaats van de Heer om raad te vragen.

Stof tot nadenken: Saul kreeg als koning een grote verantwoordelijkheid. Hoe gaan wij met de verantwoordelijkheden om die God ons geeft?

Woensdag 23 augustus

Eén bijbelboek uit het Nieuwe Testament is geen evangelie en ook geen brief. Welke is dat?
Antwoord D: Handelingen

Toelichting: Handelingen is geen evangelie en ook geen brief. Het is geschreven door Lucas, die ook het evangelie van Lucas schreef. Lucas besloot echter het verhaal van na Jezus' dood en opstanding verder te vertellen. Hij wilde vertellen hoe het evangelie zich vanuit Jeruzalem verspreidde, helemaal tot aan Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Handelingen is het verhaal over het leven van de apostelen na Jezus' dood. Het is eigenlijk een geschiedenisverhaal.

Stof tot nadenken: Handelingen vertelt de geschiedenis van de verspreiding van het evangelie. Zien we de verspreiding van het evangelie in deze tijd nog terug?

Dinsdag 22 augustus

In Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, staat een tekst die niet door Mozes geschreven kon zijn, welke tekst is dat?
Antwoord A: 34:5

Toelichting: Het juiste antwoord is het eerste. Daar staat: 'Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenvoer Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.' Mozes kan niet over zijn eigen dood geschreven hebben! Bijzondere tekst, want wie zou deze gebeurtenis hebben opgeschreven?

Stof tot nadenken: Sommige dingen in de Bijbel blijven een mysterie voor ons. Kunnen we God vertrouwen ook al begrijpen we niet alles?

Maandag 21 augustus

Vreemd genoeg staan in het Nieuwe Testament veel kernteksten in hoofdstuk 3 vers 16. Welke van de volgende teksten staat NIET in 3:16?
Antwoord D: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Toelichting: Deze tekst staat in Openbaringen 22:1. Tekst A staat in 2 Timoteüs 3:16, tekst B staat in Johannes 3:16 en tekst C staat in Mattheüs 3:16.

Stof tot nadenken: Kernteksten zijn veelzeggend en opbouwend. Het is goed om een aantal teksten uit je hoofd te leren!

Vrijdag 18 augustus

In de eerste brief aan Timotëus roept Paulus op om te bidden voor koningen en gezagdragers. Wat is het doel van dit gebed?
Antwoord B: Dat gelovigen rustig en ongestoord kunnen leven

Toelichting: Paulus schrijft: 'Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.'

Stof tot nadenken: God staat boven alle machten en overheden. Hoe kleurt die gedachte ons gebed?

Donderdag 17 augustus

Wat gebeurde er volgens Genesis in de dagen van Noach, voordat de zondvloed kwam?
Antwoord B: De zonen van de goden vermengden zich met de dochters van de mensen.

Toelichting: Dit verhaal staat vlak voor het verhaal van de zondvloed, in Genesis 6. Hoe moeten we ons dit voorstellen? De zonen van de goden vermengden zich met de mensen, zij verwekten kinderen bij hun dochters. Hun nakomelingen worden de giganten genoemd. Het kwaad nam gigantische proporties aan.

Stof tot nadenken: Het kwaad nam in de dagen van Noach gigantische proporties aan. Zien we dit terug in onze tijd?

Woensdag 16 augustus

Boaz was de overgrootvader van koning David. Zijn moeder was een heidense vrouw. Wie was zij?
Antwoord C: Rachab, de hoer uit de stad Jericho

Toelichting: We vinden het antwoord in het geslachtsregister van Mattheüs, hoofdstuk 1 vers 5. Daar staat: 'Salmon verwekte Boaz bij Rachab...' Rachab had een mooie rol gespeeld. Zij was een hoer uit Jericho en woonde op stadsmuur. Zij hielp de verkenners van Israël door hen te verstoppen. Zo werd zij op haar beurt door hen gespaard toen Jericho werd aangevallen.

Stof tot nadenken: Rachab was geen model gelovige: ze was heidens en ook nog eens hoer. Toch speelde ze een mooie rol door haar geloof en haar daden. Sta jij bekend om je geloof?

Dinsdag 15 augustus

Niet alleen de discipelen werden apostelen genoemd. Welke figuur uit het Nieuwe Testament mocht nog meer apostel heten?
Antwoord B: Jezus Christus

Toelichting: In Hebreeën 3:1 staat:; 'U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.' De boodschap is dat Jezus Christus meer is dan Mozes, die ook de brenger van het geloof was. Jezus is meer dan Mozes, omdat hij een beter verbond verkondigde en tot stand bracht.

Stof tot nadenken: Apostelen kunnen verschillende taken hebben. Ben jij ook een apostel?

Maandag 14 augustus

'Alles is ijdelheid', is een bekende wijze uitspraak uit de Bijbel. Wie sprak deze woorden?
Antwoord A: Prediker

Toelichting: Prediker is waarschijnlijk koning Salomo. Hij schreef: 'Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid.' Tsja, wijsheid vergaren is niet de meest vrolijke bezigheid. Door schade en schande wordt men wijs, zeggen we. Salomo heeft veel gezien in het leven, maar uiteindelijk is er maar één ding dat waardevol is: ontzag hebben voor God en Zijn geboden naleven.

Stof tot nadenken: Slechts één ding is belangrijk: ontzag voor God hebben en Zijn geboden naleven. Wat zijn jouw prioriteiten in het leven?

Vrijdag 11 augustus

Jakobus droeg de gelovigen op om de arme goed te behandelen. Wat moeten we volgens hem níet tegen een arme zeggen?
Antwoord D: Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!

Toelichting: Jakobus schrijft: 'Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?' Hij spoort dus aan tot praktische hulp. Je leest het antwoord in Jakobus 2:14.

Stof tot nadenken: Jakobus spoort aan tot praktische zorg voor de armen, hoe gaan wij daarmee om?

Donderdag 10 augustus

Job verloor ongeveer alles wat hij had. Wat was de reactie van zijn vrouw?
Antwoord B: Zij spoorde hem aan om God te vervloeken en te sterven.

Toelichting: Satan stelde Job op de proef. Zijn vrouw, die hem had moeten steunen, deed er nog een schepje bovenop. Ze probeerde Job te verleiden tot wat hij juist níet moest doen: God vervloeken. Je vindt het antwoord in Job 2.

Stof tot nadenken: Soms kunnen mensen die dichtbij staan je toch tegen God opzetten. Heb jij dat dan door?

Woensdag 9 augustus

De tweede brief van Johannes is geschreven aan een opmerkelijk persoon. Wie?
Antwoord A: De uitverkoren vrouw

Toelichting: De uitverkoren vrouw is misschien geen echt persoon, maar een gemeente. Hierdoor leek de brief meer op een gewone brief, die niet zo op zou vallen. Bovendien wordt de gemeente ook wel de 'bruid van Christus' genoemd, dus zo gek is het ook weer niet.

Stof tot nadenken: De uitverkoren vrouw, schrijft Johannes. Dat is een mooie titel. Hoe zie jij jouw gemeente?

Dinsdag 8 augustus

In Johannes staat dat het Woord mens is geworden. Wie wordt met dit woord bedoeld?
Antwoord D: Jezus Christus

Toelichting: Jezus was het Woord van God. God wilde door middel van Jezus spreken in de wereld. Dit zat niet alleen in de woorden die Jezus sprak, maar ook in wat hij deed: genezen en herstellen. Het grootste werk wat Jezus deed, wat Zijn leven geven voor de mensen. Dit is dus het Woord dat God wilde laten spreken.

Stof tot nadenken: Jezus is het Woord van God. Luister jij naar Hem?

Maandag 7 augustus

Eén van de kussen in de Bijbel wordt de 'kus van verraad' genoemd. Wie gaf die kus?
Antwoord C: Judas Iskariot

Toelichting: Judas was van plan om Jezus te verraden, dat wil zeggen: over te leveren aan de overpriesters in de tempel. Als beloning zou hij een bedrag van dertig sikkels krijgen. Voor de inhalige Judas was deze verleiding te groot. Hij verraadde Jezus met een kus. Je vindt dit in Mattheüs 26:49.

Stof tot nadenken: De binnenkant en de buitenkant van een mens kan behoorlijk verschillend zijn. Hoe oprecht ben jij in je vriendelijkheid?

Vrijdag 4 augustus

Assyrië was in de ogen van Nahum een slecht rijk. Om welke redenen?
Antwoord B: Assyrië bedreigt Juda, is afgodisch en heel gewelddadig.

Toelichting: Juda stond onder grote druk. De Assyriërs stonden bekend om hun afgoderij. Nahum zei bijvoorbeeld: 'Je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken'. Ook waren ze zeer gewelddadig. Nahum sprak: 'Wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?' Nahum kondigt de ondergang van Assyrië aan.

Stof tot nadenken: Er kan veel gebeuren in de wereld. Toch gaat God de wereld uiteindelijk oordelen, mensen en volken krijgen hun verdiende loon. Geeft ons dat rust?

Donderdag 3 augustus

Tegen wie zegt God 'Ben je terecht boos?'
Antwoord D: Jona

Toelichting: Jona was een profeet van Israël, die door God naar de stad Ninevé werd gestuurd om daar Gods oordeel aan te kondigen. Na een flinke omweg kwam Jona in Ninevé en verkondigde hij hen hun slechtheid en Gods oordeel. tot zijn verrassing bekeerde het volk van Ninevé zich, zelfs de koning liep in rouwkleding rond! Jona was boos. Hij had Gods oordeel verwacht. De vraag is alleen: was zijn boosheid terecht? God leerde hem een belangrijke les over vergeving.

Stof tot nadenken: Onze boosheid is soms terecht, maar soms gebaseerd op eigenbelang. Herken je dit?

Woensdag 2 augustus

God stuurde tien plagen op Egypte af om het volk te bevrijden. Welke van de plagen hoort niet in het volgende rijtje thuis?
Antwoord D: Ruiters en paarden

Toelichting: God gaf tien plagen: water verandert in bloed, kikkers, luizen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen, duisternis en de dood van de eerstgeborenen. Ruiters en paarden horen daar niet bij. Door middel van deze plagen liet God zien dat hij sterker is dan de goden van Egypte. Je leest het in Exodus hoofdstuk 7 tot en met 12.

Stof tot nadenken: God is sterker dan de goden in de lucht. Vertrouw jij erop dat God sterker is dan andere machten?

Dinsdag 1 augustus

Paulus vraagt aan Filemon of hij zijn slaaf terug wil nemen. Hoe heet deze slaaf?
Antwoord B: Onesimus

Toelichting: Onesimus betekent 'nuttig'. Dat is een toepasselijke naam, want Paulus schrijft dat Onesimus hem 'van nut' is geweest toen hij in de gevangenis zat. Hij wil ook graag dat Onesimus nog meer nuttig werk voor het evangelie gaat verrichten.

Stof tot nadenken: Onesimus is een broeder in de Heer, hij hoort er dus automatisch bij. Ook al zijn er dingen fout gegaan. Er is een sprake van een nieuwe start. Misschien is er in jouw leven ook iets misgelopen. Durf jij je plek weer in te nemen omdat je erbij hoort?

Maandag 31 juli

Esther werd koningin van het Perzische Rijk. Wat was haar Joodse naam?
Antwoord C: Hadassa

Toelichting: Hadassa is de Hebreeuwse naam van de struik die 'Mirte' heet en heeft de betekenis van “ontspringen, zich haasten” omdat de struik zo snel groeit. Esther heeft een grote rol gespeeld in het behoud van de groep joden in het Perzische Rijk. Zij zouden anders worden uitgeroeid.

Stof tot nadenken: God heeft zich altijd bekommerd om Zijn volk, dat in de geschiedenis vaak is onderdrukt en uitgeroeid. We zien dit opnieuw in onze tijd. Op wie stellen we ons vertrouwen?

Vrijdag 28 juli

De apostelen waren met z'n twaalven, maar Judas was weggevallen. Wie verving hem?
Antwoord A: Mattias

Toelichting: De discipelen stelden twee kandidaten voor en gingen in gebed. De baden: 'U, Heer, doorgrondt ieder gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn diende taak te verrrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.' Het lot viel op Mattias. Je leest het in Handelingen 1:15-26.

Stof tot nadenken: De discipelen gingen serieus om met hun taak in de wereld. Hoe serieus is dit voor jou?

Donderdag 27 juli

Toen Hanna in het heiligdom van de Heer aan het bidden was, werd zij bijna door de priester Eli het heiligdom uitgezet. Waarom?
Antwoord C: Eli dacht dat ze dronken was

Toelichting: Eli zag Hanna wel bidden, maar haar stem was niet te horen. Ze bad in stilte. Dat leek hem verdacht. Hij sprak haar aan en vroeg: 'Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!' Je leest het in 1 Samuël 1: 13-14.

Stof tot nadenken: Hanna werd door de andere vrouw van haar man vernederd omdat ze geen kinderen had. Ook de reactie van Eli op haar gebed was niet opbeurend. Toch volhardde Hanna in gebed, ondanks wat anderen daarvan dachten. Zij zocht hulp bij de Heer. En terecht! Zij ontving een zoon, Samuël, hij werd een belangrijke leider van het volk Israël en leefde dicht bij God.

Woensdag 26 juli

Uit de profetie van Zacharias wordt duidelijk wat Johannes' opdracht in de wereld was. Welke?
Antwoord B: Johannes zal de weg voor de Heer gereed maken en het volk bekend maken met hun redding.

Toelichting: Johannes was als profeet geroepen om de komst van Jezus Christus voor te bereiden. Hij deed dit door het volk te dopen, zodat het vergeving van zonde kon ontvangen. Daarbij verkondigde hij de komst van de Heer. Je leest het in Lucas 1:68-79.

Stof tot nadenken: De komst van Jezus werd grondig voorbereid. Wat betekent dit voor ons wanneer wij Jezus verwachten?

Dinsdag 25 juli

Na de zondvloed bleef alleen Noach en zijn gezin over op de aarde, samen met de dieren. Welk beroep kreeg Noach na de zondvloed?
Antwoord A: Noach werd landbouwer.

Toelichting: Het eerste wat Noach als landbouwer deed, was een wijngaard aanleggen. Dat was misschien wel een goed idee, alleen Noach kon zich niet inhouden. Hij werd dronken van de wijn. Je vindt het antwoord in Genesis 9:20.

Stof tot nadenken: De Heer geeft ons overvloedige mogelijkheden om te genieten van Zijn schepping. We moeten daarvoor wel de aarde bewerken. En daarbij is het goed om er verstandig mee om te gaan. Om te beginnen door matig te consumeren.

Maandag 24 juli

Aan het einde van de brief aan de Romeinen bespreekt Paulus zijn reisplannen. Hij is van plan om de gemeente in Rome te bezoeken. Wat is hij van plan om daarna te doen?
Antwoord D: Hij wil daarna doorreizen naar Spanje om het evangelie te verkondigen.

Toelichting: Paulus schrijft: '[...] ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd; en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten, maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb.' Je leest het in Romeinen 15.

Stof tot nadenken: Paulus heeft grote vergezichten en wilde plannen als het om de verspreiding van het evangelie gaat. Wat kan jij doen om het goede nieuws te verkondigen?

Vrijdag 21 juli

Klaagliederen 1:9 zegt: 'Wonderbaarlijk diep is zij gezonken, zij heeft geen trooster.' Om wie gaat het hier?
Antwoord B: Het gaat hier om Jeruzalem, die wordt beschreven alsof ze een eenzame vrouw is.

Toelichting: Jeruzalem is hier dus een vrouw. Deze vrouw zit eenzaam te denken aan haar leed. Zij is weduwe geworden en huilt onophoudelijk. Zij heeft spijt van haar zonden, haar vrienden zijn haar vijanden geworden en lachen haar uit. Zij weet dat de Heer rechtvaardig handelt. Je leest het in Klaagliederen 1.

Stof tot nadenken: Vaak zijn de verdrietige momenten in het leven ook de momenten waarop mensen zich weer tot God keren. Ken je dit soort momenten uit je eigen leven?

Donderdag 20 juli

In de bergrede sprak Jezus bepaalde mensen zalig. Welke van de volgende mensen horen NIET in dit rijtje thuis?
Antwoord C: de reinen

Toelichting: Jezus spreekt wel de vredestichters, de nederigen van hart en de treurenden zalig. Niet de reinen. Rein zijn is geen voorwaarde voor zaligmaking. Het is wel een gevolg daarvan. Je vind de bergrede in Mattheüs 5:3-10.

Stof tot nadenken: De zaligsprekingen zijn een mooi voorbeeld van wijze woorden. Herken jij je in de zaligsprekingen? Zou je zo willen zijn?

Woensdag 19 juli

Psalm 119 is een lang gebed tot God. Wat is voornaamste onderwerp van deze psalm?
Antwoord A: Het onderwijs van de thora

Toelichting: De thora noemen wij de wet, maar het betekent veel meer dan dat. Het is het onderwijs van God in al haar schakeringen. De psalmist noemt de wet rechtvaardig en goed. Hij zegt: dat hij zielsveel van de wet houdt.

Stof tot nadenken: Psalm 119:5 zegt 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'. Dat betekent dat het hele leven ermee doordrenkt is. Het kost tijd ons om het onderwijs van God eigen te maken. Hoeveel tijd investeer jij in Gods woord?

Dinsdag 18 juli

Paulus verwacht van slaven een bepaalde houding ten opzichte van hun meester, welke houding is dat?
Antwoord D: Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. 

Toelichting: In de gemeente van Chrisus waren slaaf en meester gelijk. Toch moesten slaven het gezag van hun meester erkennen. Paulus vond het veel belangrijker dat het evangelie werd verspreid. Het antwoord vind je in 2:9.

Stof tot nadenken: In de maatschappij is niet iedereen gelijk. In de christelijke gemeenschap wel. Merk je dat ook?

Maandag 17 juli

Ruth was een vreemdeling, toch wilde Boaz graag voor haar zorgen. Waarom?
Antwoord B: Boaz had gehoord wat Ruth voor Noömi had gedaan door met haar naar Israël te reizen

Toelichting: Boaz had gehoord wat Ruth voor Noömi had gedaan. Zij had haar vader, haar moeder en haar geboorteland verlaten en was naar een volk getrokken dat haar volkomen onbekend was. Sterker nog, zij had haar toevlucht gezocht onder de vleugels van de Heer, de God van Israël. Althans, zo zag Boaz het. Daarom trok hij zich haar lot aan en hielp haar aan voedsel. We lezen dit in Ruth 2:11-13

Stof tot nadenken: Ruth laat zien welke mooie houding een vreemdeling kan hebben ten opzichte van God en Zijn volk. Wat kunnen we daarvan leren?