Zomer op Groot Nieuws Radio

Zomerradio Zomerradio - Verschillende presentatoren

Nu speelt

Don Francisco Adam, Where Are You
Luister

De antwoorden van de Bijbelquiz

Doe je mee met de Bijbelquiz van Groot Nieuws Radio? Dan wil je natuurlijk weten of je het antwoord juist hebt! Op deze pagina publiceren we elke dag het juiste antwoord van de vraag van de vorige dag. Ook krijg je een toelichting en nog wat stof tot nadenken.


Vrijdag 24 augustus

Vraag: Het beloofde uitzicht aan christenen om in alle vreugde en vrede bij God te zijn op de nieuwe hemel en aarde is prachtig, maar ook praktisch. Wat gaan de gelovigen daar doen volgens deze tekst?
Antwoord C: Als koningen regeren, samen met God en het Lam.

Toelichting: In Genesis lezen we dat God de mens schiep als zijn evenbeeld. Hij zegende hen en zei onder andere tegen hen: ‘Breng de aarde onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ De mens is dus geschapen om als beelddrager van God en samen met God te heersen over de schepping. In deze opdracht hebben wij jammerlijk gefaald, maar God herstelt dit: onze toekomst is om samen met Hem te heersen als koningen.

Stof tot nadenken: Wat betekent het nu al voor jouw omgang met de schepping, dat je er later over zult regeren?

Donderdag 23 augustus

Vraag: Wat is volgens Judas de grootste oorzaak van verdeeldheid in de gemeente?
Antwoord C: Gemeenteleden die de genade van God veranderen in losbandigheid en Christus als enige God en Heerser verloochenen.

Toelichting: Onenigheid in de gemeente komt allereerst van binnenuit. Judas merkt op dat er in de gemeente veel dwaalleraars zijn die de gemeente meeslepen in hun dwaalleringen. Judas wijst de gelovigen op wat de apostelen al hadden voorzegd, namelijk dat er spotters zullen komen en mensen die scheuringen veroorzaken. Judas geeft aan het einde van zijn brief een aantal mooie adviezen voor diegene ook in de gemeente oprecht voor God willen leven.

Stof tot nadenken: Lees het boek Judas eens door. Leg je eigen gemeente eens naast deze brief. Hoe is jouw houding in de gemeente?

Woensdag 22 augustus

Vraag: Johannes schrijft veel over de liefde. Wat is de meest verregaande vorm van liefde volgens hem?
Antwoord D: je leven geven voor de ander

Toelichting: Je leven geven voor de ander, zoals Jezus dat zelf heeft gedaan, is de ultieme vorm van liefde. In 1 Johannes 3:16 staat: ‘Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.’

Stof tot nadenken: Jezus gaf zijn leven letterlijk. Maar we kunnen deze tekst ook toepassen in het dagelijks leven met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het opgeven van je ego.

Dinsdag 21 augustus

Vraag: Welke motivatie geeft Petrus vanuit Psalm 34 om rechtvaardig te leven?
Antwoord B: Een gelukkig leven leiden

Toelichting: Hoewel de brief van Petrus meerdere redenen geeft om rechtvaardig te leven, zoals het getuigenis richting ongelovigen en de wil van God, zegt het citaat uit Psalm 34 simpelweg: wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, doe dit. 

Stof tot nadenken: Het principe dat wie goed leeft, gelukkig zal zijn, komen we vaker tegen in de Bijbel. Met name in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Zie je dit principe in jouw leven terug? En vormt “gelukkig zijn” voor jou een motivatie om het goede te doen, of niet? 

Maandag 20 augustus

Vraag: Welke praktische handreiking geeft Jakobus voor de omgang met elkaar tijdens een samenkomst van de gemeente?
Antwoord B: Beoordeel anderen niet op hun uiterlijk, maar wees zonder onderscheid barmhartig en liefdevol voor iedereen.

Toelichting: Jakobus geeft het voorbeeld van een samenkomst, waar tegelijkertijd iemand gekleed in vodden en iemand met prachtige kleren en mooie sieraden binnenkomt. Als je dan de rijke met alle zorg omringt en de arme verwijst naar de slechtste zitplaats, dan maak je ongeoorloofd onderscheid en wordt je oordeel door verkeerde overwegingen bepaald. Nee, zegt Jakobus, de enige manier om juist te handelen, is handelen uit liefde: je naaste liefhebben als jezelf, zonder onderscheid des persoons.

Stof tot nadenken: Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen ​barmhartigheid​ heeft bewezen; maar de ​barmhartigheid​ overwint het oordeel. (de stelling van Jakobus in 2:13).

Vrijdag 17 augustus

Vraag: Welke persoon uit het Oude Testament is volgens de Hebreeën-schrijver dit slechte voorbeeld van onverschilligheid?
Antwoord B: Esau, de broer van Jakob

Toelichting: In Hebreeën 12:15-16 staat: ‘Zorg ervoor dat niemand (...) het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht.’ Esau wordt hier als voorbeeld gebruikt van iemand die iets heel kostbaars niet op waarde schat. Zo waarschuwt de schrijver de gelovigen om hun kostbare geloof niet zomaar op te geven in ruil voor een gemakkelijk leven. Wie zijn geloof nu prijsgeeft uit onverschilligheid, zal net als Esau, zich later voor de kop slaan om zijn eigen stommiteit.  

Stof tot nadenken: De schrijver van Hebreeën maakt het heel serieus en brengt het dichtbij: hoe staat het met jouw toewijding? Hoeveel van jouw toewijding aan Jezus is ingeruild voor iets tijdelijks van deze wereld? Geen makkelijke vragen, maar wel vragen waarvan we het ons niet kunnen veroorloven om uit te stellen.

Donderdag 16 augustus

Vraag: Tot welke deugd spoort Paulus zowel Titus als de christenen op Kreta herhaaldelijk aan?
Antwoord D: bezonnenheid en zelfbeheersing

Toelichting: Paulus verwacht van de christenen op Kreta een levensstijl waarin ze maat weten te houden, zichzelf beheersen en gedisciplineerd zijn. Deze bezadigde en bezonnen houding staat in schril contrast met de genotzuchtige levensstijl van de Kretenzen van toen. Door bezonnen en ingetogen te zijn konden de christenen laten merken dat ze anders waren geworden, omdat ze Christus hadden leren kennen.

Stof tot nadenken: Ook wij leven in een nogal genotzuchtige cultuur. Wat heeft Paulus’ nadruk op bezonnenheid en zelfbeheersing jou te zeggen? Bijvoorbeeld over: hoe je spreekt, hoe je consumeert en hoe je omgaat met je lichaam?

Woensdag 15 augustus

Vraag: Welke deugd noemt Paulus hier?
Antwoord A: Tevredenheid

Toelichting: Paulus zegt in 1 Timotheüs 6:6 dat het geloof wel grote winst geeft, maar alleen wanneer zij samengaat met tevredenheid. Tevredenheid zorgt er namelijk voor dat je hart zuiver blijft en ruimte heeft voor goede verlangens. Een tevreden mens heeft zijn handen vrij om voor God aan de slag te kunnen, in plaats van dat hij telkens maar weer meer moet hebben. Daarom zegt Paulus twee verzen later ook dat wanneer wij kleren hebben, voedsel en een dak boven ons hoofd, dat dit voldoende voor ons mag zijn.  

Stof tot nadenken: In onze westerse cultuur komt dagelijks de boodschap tot ons dat het leven om geld en consumptie draait en wordt ons een ‘meer-meer-meer-mentaliteit’ bijgebracht. Hoe zorg jij ervoor dat je je hart zuiver houdt te midden van zo’n samenleving? Hoe oefen jij je in tevredenheid?

Dinsdag 14 augustus

Vraag: In hoofdstuk 4 van de brief staan een aantal praktische aanwijzingen. Wat verwacht Paulus zoal van de Kolossenzen?
Antwoord A: Hij verwacht dat de Kolossenzen liederen zingen.

Toelichting: In hoofdstuk 3 vers 16 staat onder meer: ‘zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’ Paulus meende dus dat dit opbouwend was en een goede manier om uiting te geven aan het geloof. 

Stof tot nadenken: Liederen zingen voor God doen de meeste mensen in de kerk. Zou het voor jou een praktische invulling van je geloof kunnen zijn in je dagelijks leven?

Maandag 13 augustus

Vraag: Wat is volgens Paulus de maatstaf voor hoe gelovigen naar elkaar moeten kijken?
Antwoord D: De vraag of men een nieuwe schepping is of niet. 

Toelichting: In Galaten 6:15 zegt Paulus: ‘Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven.’ (NBV). Wat werkelijk telt voor Paulus is de vraag of je onderdeel bent geworden van de nieuwe schepping die met Christus begonnen is. Hij staat niet toe dat men elkaar de maat neemt met allerlei andere, aanvullende eisen, bijvoorbeeld uit de wet van Mozes. Ben je in Christus? Dan hoor je er bij! 

Stof tot nadenken: Wij nemen in de kerk elkaar soms heel gemakkelijk de maat. Dan verzinnen we allerlei geschreven en ongeschreven regels waar we vinden dat de ander aan moet voldoen. Welke prioriteiten stel jij wanneer je met anderen omgaat in de kerk? Wat is jouw maatstaf als je om je heen kijkt?

Vrijdag 10 augustus

Vraag: Hoe gaven de mensen in de stad Efeze uiting aan hun bekering?
Antwoord D: Ze verbrandden alle spullen die bij hun oude levensstijl behoorden.

Toelichting: In de stad Efeze was enorm veel occultisme en afgoderij. Toen Paulus daar het Evangelie bracht, braken de mensen radicaal met die oude levensstijl. In Handelingen 19:19 staat dat de nieuwe gelovigen al hun oude boeken, waarvan de waarde bij elkaar in de miljoenen liep, in de brand staken. Tegen elke prijs wilden ze niets meer met hun oude leven te maken hebben. Bekeren betekende voor hen het oude te haten en het nieuwe te omarmen. Het woord van God was meer waard dan die miljoenen van de occulte boeken.

Stof tot nadenken: Iemand een blijde boodschap brengen durven we vandaag de dag nog wel aan, maar het is minder populair om te spreken van bekering. Toch gaan ze hand in hand: het Evangelie omarmen, betekent een oude levensstijl loslaten. Het goede nieuws is namelijk dat je nieuwe levensstijl je verder zal brengen dan je oude levensstijl deed. Bekering is dus goed voor je. Hoe ziet bekering er in de 21e eeuw eigenlijk uit? Wat moet vandaag de dag op de brandstapel?

Donderdag 9 augustus

Vraag: Johannes schrijft dat Jezus vlak voor het Pesachfeest van zijn kruisiging iets bijzonders deed. Wat deed Hij?
Antwoord C: Hij waste de voeten van zijn leerlingen

Toelichting: Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen deed Jezus iets bijzonders. In Johannes 13:3-4 staat: ‘Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.’ Petrus begon tegen te stribbelen, maar Jezus zegt dan dat er een moment zou komen dat Petrus zou begrijpen wat hij deed.

Stof tot nadenken: Om dienstbaar te zijn aan je naaste, moet je soms je trots opgeven. Gaat dat jou makkelijk af?

Woensdag 8 augustus

Vraag: Hoe reageren de Emmaüsgangers op hun ontmoeting met de levende Heer?
Antwoord B: Ze keerden terug naar Jeruzalem.

Toelichting: Soms keren we uit teleurstelling de plek waar we God (ooit) hebben ontmoet de rug toe. De twee mannen uit Emmaüs laten zien wat een ontmoeting met de levende Heer kan bewerkstelligen. Niet alleen brengt die ontmoeting hen geestelijk op nieuwe plaatsen, maar ook fysiek brengt die ontmoeting hen op nieuwe plaatsen. Ze hadden nooit gedacht dat ze zo snel weer terug zouden gaan naar Jeruzalem, de plaats die ze juist ver achter zich wilden laten! Laten we open staan voor verrassende ontmoetingen met de levende Heer. Wie weet waar Hij ons brengt! 

Stof tot nadenken: Kun je een eigen (onverwachte) ontmoeting met de Heer terughalen in je herinnering? Wat deed dat met je en waar bracht het je?

Dinsdag 7 augustus

Vraag: Welk antwoord gaf Zacharia op de vraag of de Israëlieten moeten blijven vasten of niet?
Antwoord D: Ze moeten nadenken over hun motivatie om te vasten.

Toelichting: Zacharia geeft geen duidelijk rechtstreeks antwoord op de vraag of de Israëlieten moeten blijven vasten of niet. Wel vertelt hij hoeveel God van zijn volk houdt en hoe Hij hen zal zegenen. Ook roept hij hen op om na te denken over hun motivatie om te vasten, want God vindt het allerbelangrijkste wat de houding van hun hart is.

Stof tot nadenken: Welke richting wijst het antwoord van Zacharia ons als wij vragen hebben over hoe wij als gelovigen behoren te leven?

Maandag 6 augustus

Vraag: Door trouw aan de wet van Mozes kwam Daniël in de leeuwenkuil terecht. Welk voorschrift was in deze situatie speciaal belangrijk?
Antwoord C: Vereer naast Mij geen andere goden.

Toelichting: De jaloerse medebestuurders lieten koning Darius een wet maken waarin het gedurende 30 dagen verboden werd om te bidden tot wat voor god dan ook behalve Darius zelf. Dit is rechtstreeks in tegenspraak met het verbod in de wet van Mozes om naast God andere goden te vereren. Een compromis zou betekend hebben dat Daniël God 30 dagen zou hebben losgelaten, en dat hij naast God ook Darius als goddelijk zou hebben erkend.

Stof tot nadenken: Heb jij weleens meegemaakt dat iets van jou gevraagd werd dat niet verenigbaar was met het dienen van God?

Vrijdag 3 augustus

Vraag: Ezechiël moest zijn profetie aan het volk Israël ook praktisch uitvoeren. Wat deed hij onder meer?
Antwoord D: Hij moest Jeruzalem tekenen op een kleitablet

Toelichting: In Jeremia 4:1-3 staat: ‘Mensenkind, neem een kleitablet voor je en teken daarop een stad: Jeruzalem. Sla het beleg voor de stad, werp een belegeringswal op, maak een bestormingsdam, richt een legerkamp in en zet stormrammen om de stad heen. Neem dan een bakplaat, zet die als een ijzeren muur tussen jou en de stad en richt je blik op haar: de stad wordt belegerd en jij bent de belegeraar. Dit alles zal een teken zijn voor het volk van Israël.’ Door te kijken naar wat Jeremia uitvoert, krijgt het volk inzicht in zijn profetie.

Stof tot nadenken: Jeremia moest de boodschap die hij verkondigde handen en voeten geven door het uit te beelden. Zou jij ook praktische handelingen kunnen verrichten om de boodschap van God duidelijk te maken?

Donderdag 2 augustus

Vraag: Wat schrijft Jeremia aan de ballingen over wat ze in Babel moeten doen?
Antwoord C: Ze moeten voor Babel het goede zoeken.

Toelichting: Jeremia moet doorgeven dat de ballingen lang in Babel zullen blijven, 70 jaar. God wil hen nabij zijn en zegenen, maar geeft hen ook de opdracht om het goede voor Babel te zoeken. De boodschap is zelfs: “Zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei”.

Stof tot nadenken: Voel jij je geroepen om je in te zetten voor de bloei van mensen om je heen, op school of op je werk?

Woensdag 1 augustus

Vraag: Welke opdracht krijgt Achaz van Jesaja?
Antwoord C: Hij moet God om een teken vragen.

Toelichting: We lezen het verhaal in Jesaja 7. God belooft redding, maar geeft Achaz ook een vreemde opdracht. Hij moet God om een teken vragen, zodat hij er zeker van kan zijn dat God echt doet wat Hij belooft. Vreemd genoeg weigert Achaz om een teken te vragen, zogenaamd omdat hij God niet op de proef wil stellen. In werkelijkheid bepaalt hij liever zelf wat hij doet.

Stof tot nadenken: Zou jij wel open staan om een teken van God te ontvangen?

Dinsdag 31 juli

Vraag: Prediker 5 begint met een praktisch advies van Salomo. Welke is dat?
Antwoord D: Wees traag met je woorden en los je beloften in

Toelichting: Salomo zegt: ‘God is niet gesteld op dwazen. Los dus je geloften in. Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen.’ Dat is duidelijke taal! Als je een gelofte hebt gedaan, dan is er dus werk aan de winkel!

Stof tot nadenken: Geloften zijn er om ingelost te worden. Waarom is dat belangrijk voor God, denk je?

Maandag 30 juli

Vraag: Welk dier wordt in Spreuken genoemd als voorbeeld van wijs gedrag?
Antwoord B: De mier

Toelichting: De mier is een voorbeeld door zijn harde werken en het opslaan van voorraden voor slechtere tijden. Daarom lezen we in Spreuken 66-9: ‘Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed?’

Stof tot nadenken: Zorg jij net als de mier dat je voorbereid bent op andere tijden, of leef jij van dag tot dag?

Vrijdag 27 juli

Vraag: Voordat David zijn zonde beleed, had hij ergens last van. Waar had David last van?
Antwoord A: Zijn botten teerden weg en zijn kracht verdween.

Toelichting: Vers 3 en 4 van Psalm 32 geven het antwoord: ‘Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.’

Stof tot nadenken: Je hoeft niet te blijven hangen in je schuldgevoel. Neem een voorbeeld aan David! Hij stortte zijn hart uit voor God.

Donderdag 26 juli

Vraag: Wat moeten de Joden die anderen uitgebuit hebben volgens Nehemia doen?
Antwoord C: Ze moeten hun arme volksgenoten hun schulden kwijtschelden.

Toelichting: We lezen dit verhaal in Nehemia 5. In de volksvergadering doet Nehemia een oproep om de armen hun schulden kwijt te schelden en geeft zelf het goede voorbeeld. Hij spreekt niet over het houden van het jubeljaar of het geven van geld aan de armen, hoewel dat op zich goede ideeën zijn. Ook heft hij geen extra belasting.

Stof tot nadenken: Wat zou een betere manier zijn om arme landen te helpen: geld geven of staatsschulden kwijtschelden?

Woensdag 25 juli

Vraag: Welke gebeurtenis bracht Israël en Juda tot twee keer toe in vrede en eenheid bij elkaar?
Antwoord C: De viering van het Pesach

Toelichting: Zowel onder koning Hizkia als onder koning Josia, beide koningen van Juda, werd het Pesach opnieuw gevierd in Jeruzalem. Voor beide feesten werden niet alleen inwoners van Juda, maar ook van heel Israël uitgenodigd. We kunnen hierover lezen in hoofdstuk 30 en 35 van 2 Kronieken. Het feest, dat zo’n belangrijk beginpunt markeerde in het verhaal van Israël - het werd namelijk voor het eerst gevierd bij de uittocht uit Egypte - bracht de verdeelde volksgenoten in harmonie weer bij elkaar. 

Stof tot nadenken: De eenheid van deze twee Pesachvieringen onder Hizkia en Josia laten zien hoe de feesten van God eenheid kunnen brengen waar verdeeldheid heerst. En dat zien we mooi terug in de viering van het Heilig Avondmaal, dat ook gebaseerd is op het Pesach. Wat denk jij: zouden we misschien wat meer feest moeten vieren met elkaar om zo de verdeeldheid in de kerk te overwinnen?

Dinsdag 24 juli

Vraag: Naast bidden en zegenen deed Salomo in de tempel ook praktische dingen. Wat deed hij?
Antwoord D: Hij bracht er drie maal per jaar brandoffers en vredeoffers. 

Toelichting: We vinden het antwoord in 1 Koningen 9:25: ‘Nadat hij de tempel voltooid had, bracht Salomo driemaal per jaar brandoffers en vredeoffers op het altaar dat hij voor de Heer had laten maken…’ Opmerkelijk dat Salomo dit als koning deed. Hij was tenslotte geen priester.

Stof tot nadenken: Salomo had wijsheid ontvangen van de Heer. Uit de verhalen blijkt dat Hij niet vergat om God steeds te danken voor Zijn zegeningen. Een wijze les!

Maandag 23 juli

Vraag: Welk voorschrift voor het omgaan met de ark wordt overtreden?
Antwoord A: De ark van God moet door Levieten gedragen worden.

Toelichting: David liet de ark op een wagen vervoeren, terwijl de ark volgens de wet van Mozes door Levieten gedragen moest worden. De mensen die de ark begeleiden, zoals Uzza, waren geen Levieten. Uzza raakte de ark met goede bedoelingen aan, maar stierf. David werd er in 1 klap bij stilgezet dat hij niet goed gelet had op de voorschriften van God.

Stof tot nadenken: God wil niet dat wij onachtzaam met Hem omgaan. Doe ik dat misschien ook weleens?

Vrijdag 20 juli

Vraag: In Rechters 4:1-5:31 vinden we ook een cyclus van afdwalen en verlossing. Wie roept God om het volk te bevrijden en wat moet hij doen?
Antwoord B: God roept Barak als verlosser; hij moet met 10.000 anderen ten strijde trekken tegen Sisera. 

Toelichting: God roept Barak om het volk te verlossen van Jabin, de koning van Kanaän door te strijde te trekken met de nakomelingen van Naftali en Zebulon tegen Sisera de legerbevelhebber van Jabin. Debora herinnert Barak eraan dat God hem hiertoe geroepen heeft. Barak wil alleen gaan als Debora meegaat.

Stof tot nadenken: Jabin, de koning van de Kanaänieten, onderdrukt het volk al 20 jaar voordat het tot God om hulp roept. Barak geeft pas gehoor aan de opdracht van God om het volk te verlossen wanneer Debora hem eraan herinnert en zij belooft mee te gaan. Hoelang wachten wij, als we onze innerlijke vrede kwijt zijn geraakt, voordat we God om hulp vragen? En hoe bereidwillig zijn we om zelf gehoor te geven aan de oplossing die God ons aanreikt?  

Donderdag 19 juli

Vraag: In Deuteronomium 20 staat wat het volk moet doen als ze het beloofde land binnenkomen. Wat moeten ze doen als ze het land binnentrekken?
Antwoord A: Ze moeten niet bang zijn voor de volken.

Toelichting: God heeft Israël bevolen om het land Kanaän in bezit te nemen, maar het verslag van tien verspieders heeft het volk ontmoedigd. Mozes herinnert het volk aan Gods heilsdaden bij de uittocht uit Egypte. Zoals God hen uit Egypte en door de woestijn heeft geleid, zo zal Hij hen in het beloofde land brengen. Ze hoeven dus niet bevreesd te zijn, want zoals God toen voor hen gestreden heeft, zo zal Hij ook nu voor hen strijden. 

Stof tot nadenken: De bevrijding en verlossing uit Egypte zijn, voor Mozes, de motivatie om God te dienen. Het doen en laten van het volk moet gebaseerd zijn op wie ze zijn geworden door hun verlossing. Kan jij dit ook van jezelf zeggen?

Woensdag 18 juli

Vraag: In Leviticus 19 staan ook een aantal sociale wetten. Hoe moeten de Israëlieten met ouderen omgaan?
Antwoord A: Zij moeten respect voor hen hebben en voor hen opstaan.

Toelichting: Respect voor ouderen is onderdeel van de wet. Leviticus 19:32 zegt: ‘Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.’ Ontzag voor God en respect voor oude mensen hoort dus bij elkaar. God beschermt de zwakke.

Stof tot nadenken: In onze tijd is respect voor ouderen geen onderdeel van de Nederlandse wet. Wat denk je, zou het goed zijn wanneer mensen dit opnieuw ter harte nemen?

Dinsdag 17 juli

Vraag: De Israëlieten vierden het Pascha ieder jaar. Wat moesten zij praktisch doen om de bevrijding uit Egypte te vieren?
Antwoord B: Zij moesten een lam of bokje slachten en het bloed daarvan aan hun deurpost smeren.

Toelichting: Het pesachoffer was een herinnering aan Gods oordeel over Egypte, dat aan de gelovigen uit Israël voorbij ging. Aan ieder huis dat het bloed van het lam aan de dorpel had, ging de doodsengel voorbij. De eerstgeborenen uit Egypte werden wel getroffen.  

Stof tot nadenken: Ook Jezus wordt het lam genoemd dat geslacht is. Waarom maken we deze vergelijking?

Maandag 16 juli

Vraag: Abraham moest iets praktisch doen op het moment dat God een verbond met hem sloot. Wat moest hij doen?
Antwoord C: Hij moest zijn voorhuid laten verwijderen

Toelichting: God zei tegen Abraham dat hij zich moest houden aan het verbond, net als zijn nakomelingen, generatie na generatie. De verplichting was dat alle mannen en jongens moesten worden besneden. Deze verwijdering van de voorhuid was het teken van het verbond tussen God en het volk. Vanaf dat moment werden alle jongens op de achtste dag na hun geboorte besneden.

Stof tot nadenken: Mozes zei later dat de Israëlieten niet alleen hun voorhuid moesten laten besnijden, maar ook hun hart, wat bedoelde hij hier eigenlijk mee? Lukt het jou om je hart te besnijden?