Benieuwd wat het juiste antwoord van de Bijbelquiz was? Op deze pagina kun je de vragen én goede antwoorden nog eens nalezen. We werken deze pagina een aantal keer per week bij.

Donderdag 30 juli

Vraag: In het boek Handelingen lezen we over de profeet Agabus, een van de profeten uit Jeruzalem. In Handelingen hoofdstuk 11 en 21 komen de apostelen deze man tegen en profeteert Agabus. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat profeteert Agabus bij de eerste ontmoeting in Handelingen?

Juiste antwoord: antwoord D, een grote hongersnood

Toelichting: Agabus voorspelt in handelingen 11 dat de wereld door een grote hongersnood getroffen zou worden. De auteur van Handelingen voegt daaraan toe dat dit inderdaad is gebeurd tijdens de regering van keizer Claudius. De hele wereld werd getroffen door de hongersnood. 

Stof tot nadenken: Ook gelovigen krijgen te maken met rampen en nood. Dat kan ons geloof op zijn kop zetten, maar ook versterken. Heb jij in tijden van nood God beter leren kennen?

Woensdag 29 juli

Vraag: Jeremia wordt geroepen door God om profeet te zijn en de straf aan Israël te prediken. Jeremia is een bekende profeet, maar Jeremia is bij zijn roeping onzeker over of hij wel profeet kan zijn. De vraag in onze Bijbelquiz was: Waarom wil Jeremia bij zijn roeping de opdracht van God niet doen?

Het juiste antwoord: Antwoord A, Hij is te jong

Toelichting: In Jeremia 1 lezen we dat Jeremia, wanneer God hem zegt dat hij bestemd is een profeet te zijn, een bezwaar heeft: hij vind zichzelf te jong. God zegt tegen hem dat hij voor niemand bang hoeft te zijn. Vervolgens raakte de hand van God zijn mond aan en God vertelt Jeremia dat Hij zijn woorden in zijn mond zal leggen. Voor God is de leeftijd van Jeremia niet van belang voor zijn roeping. 

Stof tot nadenken: Leeftijd is geen belemmering in Gods Koninkrijk. Je leeftijd kan zelfs voordelen hebben om bepaalde groepen mensen te bereiken. Welke dingen kan jij in het bijzonder doen met jouw leeftijd om God te dienen? 

Dinsdag 28 juli

Vraag: Johannes de doper kondigde als profeet Christus aan. Hij heeft Christus gedoopt en veel mensen opgeroepen tot bekering. We weten verder niet veel over Johannes, maar we weten wel hoe hij aan zijn einde is gekomen. Hij is onthoofd in de gevangenis. De vraag in onze Bijbelquiz was: Waarom was Johannes de doper gevangen genomen?

Juiste antwoord: Antwoord C Johannes had Herodus verboden met een bepaalde vrouw te trouwen

Toelichting: We lezen in Mattheüs 14 over de gevangenschap en executie van Johannes de doper. Daarin staat vermeld dat Johannes de doper gevangen was genomen, omdat hij tegen Herodus had gezegd dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer Filipus, namelijk Herodias. Het is dan ook de dochter van deze Herodias die vraagt om het hoofd van Johannes. 

Stof tot nadenken: Johannes was niet bang om misstanden en onrecht aan het licht te brengen. Zelfs tegen de koning durft hij te zeggen dat wat hij doet niet goed is. Durf jij op te komen voor wat goed en eerlijk is, ook als dat misschien consequenties voor je heeft?

Maandag 27 juli

Vraag: Ezechiël is geroepen om de verwoesting van Jeruzalem en de straf voor Israël te verkondigen. Ezechiël krijgt de opdracht om niet alleen profetieën te spreken tegen Israël, maar ook om profetieën praktisch uit te beelden. Hij krijgt verschillende opdrachten, waaronder liggen op zijn linkerzijde en liggen op zijn rechterzijde.De vraag in onze Bijbelquiz was: Hoe lang moet Ezechiël bij elkaar opgeteld op een van zijn zijdes liggen?

Juiste antwoord: Antwoord A: 430 dagen

Toelichting: In hoofdstuk 4 lezen we dat hij eerst 390 dagen op zijn linkerzijde moet liggen en vervolgens 40 dagen op zijn rechterzijde. Dat is bij elkaar 430 dagen. Elke dag staat voor een jaar dat Israël ongehoorzaam en schuldig is geweest.

Stof tot nadenken: Ezechiël krijgt van God allerlei onbegrijpelijke en zware opdrachten, maar Ezechiël is toch gehoorzaam. Heeft God jou ooit een bijzondere opdracht gegeven?

Vrijdag 24 juli

Vraag: Debora de profetes zegt aan Balak dat hij het Kanaänitische leger en hun legeraanvoerder zal overwinnen. Hij moet met tienduizend man de berg Tabor optrekken. Debora en Balak gaan met de tienduizend man naar Tabor. Debora zegt wanneer Sisera, de legeraanvoerder van de Kanaänieten, heeft gehoord dat zij daar zijn, om ten strijde te trekken tegen Sisera en zijn leger. Ze zullen de overwinning behalen, maar hoe? De vraag in onze Bijbelquiz was: Hoe wordt de legeraanvoerder Sisera overwonnen?

Juiste antwoord: Antwoord B, Sisera wordt in zijn slaap door een vrouw vermoord.

Toelichting: We lezen in hoofdstuk 4 dat het leger op de vlucht slaat en door Balak en zijn mannen allemaal gedood worden. Sisera echter, die vlucht naar een bekende, waar de vrouw van een bondgenoot hem ontvangt. Zij heet Jaël. Jaël verzorgt hem, maar als Sisera in slaap is gevallen, slaat zij een tentpin door zijn hoofd. Zo is het leger verslagen, maar de legeraanvoerder zelf ook. 

Stof tot nadenken: In dit verhaal zijn twee sterke vrouwen, die op hun eigen manier deelnemen aan het gevecht tegen de vijand. Ze deden dit in hun eigen positie in het dagelijks leven. Hoe kan jij God dienen in je dagelijks leven?

Donderdag 23 juli

Vraag: Wanneer Josia de boekrol met de wet vindt, ziet hij hoe zondig het volk heeft geleefd. Profetes Chulda vertelt dat er onheil zal komen over de stad en ze heeft iets te zeggen tegen Josia. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat is de profetie voor koning Josia?

Juiste antwoord: Antwoord C: Koning Josia zal door zijn getoonde berouw in vrede sterven en het onheil niet zien.

Toelichting: God heeft gezien dat Josia berouw heeft getoond en zegent hem door hem een lang leven zonder onheil te geven. God vergeeft Josia en Josia zal het volk weer op het goede pad brengen, wat we kunnen lezen in de hoofdstukken erna. Ook in het straffen van de ongehoorzaamheid van Israël ziet God wie er rechtvaardig is en wie niet.

Stof tot nadenken: God ziet ons allemaal individueel en zegent ons als we goede dingen doen. Waarin merk jij dat God naar jou omziet?

Woensdag 22 juli

Vraag: Het volk Israël is in ballingschap en Daniël is terecht gekomen aan het Babylonische hof. Daniël heeft wijsheid gekregen van God om bijzondere gebeurtenissen, dromen en visioenen uit te leggen en hierdoor krijgt hij hoge functies aan het hof. Daniël weet ook dat Jeruzalem 70 jaar in puin zou liggen en daarna hersteld zal worden. De vraag in onze Bijbelquiz was: Op welke manier is Daniël erachter gekomen dat Jeruzalem zeventig jaar in puin zou liggen?

Juiste antwoord: Antwoord D. Hij heeft studie gedaan naar de Schrift en heeft dit gelezen in een profetie.

Toelichting: In hoofdstuk 9 lezen we dat Daniël zegt uit de boek Jeremia te hebben afgeleid dat de puinhopen na zeventig jaar verdwenen zouden zijn. Vervolgens valt Daniël op zijn knieën om vergeving te vragen om al het onrecht dat Israël heeft gedaan en te bidden om verlossing. 

Stof tot nadenken: Wat is voor jou de manier om te weten wat God in de toekomst zal doen?

Dinsdag 21 juli

Vraag: Jona wordt naar Nineve gestuurd om een boodschap te brengen: over veertig dagen zal Nineve verwoest worden. Wanneer de koning dit hoort, doet hij een boetekleed aan en laat hij een bevel geven aan het volk én aan de dieren.  De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat moeten het volk en het vee doen om te laten zien dat ze hun leven veranderen?

Juiste antwoord: Antwoord C: Ze moeten vasten, tot God roepen en een boetekleed aandoen

Toelichting: Hoe gek het ook klinkt, zowel mensen als dieren moeten vasten, maar ook moeten zij een boetekleed aandoen en tot God roepen, wat we kunnen lezen in Jona 3 verzen 7 tot en met 9. In vers 10 lezen we dat God zag dat iedereen anders ging leven en daarom kwam God terug op zijn straf voor Nineve.

Stof tot nadenken: God vergeeft de zonden van het volk, nadat ze hebben laten zien dat ze hun manier van leven hebben veranderd en niet meer zondigen. Wat kan jij doen om gewoontes te doorbreken?

Maandag 20 juli

Vraag: Voor het volk Israël is het niet helemaal duidelijk wanneer een profeet de waarheid spreekt en een profetie doorgeeft van de Heer. Daarom wordt dit dilemma besproken in Deuteronomium 18, zodat het volk weet wanneer iemand Gods Woorden aan hen doorgeeft. Wat is volgens deze tekst het bewijs dat een profetie van de Heer komt?

Juiste antwoord: Antwoord D: De profeet spreekt in de naam van de Heer en de profetie komt uit.

Toelichting: In vers 22 lezen we dat wanneer een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar de woorden niet uitkomen en er niets gebeurt dat het geen profetie van de Heer is. Daar wordt dan aan toegevoegd dat het volk geen ontzag moet hebben voor zo’n profeet. 

Stof tot nadenken: We moeten geen ontzag hebben voor de mensen die leugens vertellen volgens het laatste vers. Let jij erop naar welke mensen jij luistert?