Benieuwd wat het juiste antwoord van de Bijbelquiz was? Op deze pagina kun je de vragen én goede antwoorden nog eens nalezen. Elke maandag werken we deze pagina bij met de antwoorden van de vorige week. De antwoorden staan van nieuw naar oud.

Vrijdag 27 augustus

Alle vier de evangelisten, Matteus, Marcus, Lucas en Johannes, hebben hun eigen aandachtspunten in hun evangeliën. Ook eindigen ze hun boek op een voor hen typerende manier. Matteüs sluit zijn evangelie af op een unieke manier. Het boek eindigt op een berg in Galilea waar Jezus zijn leerlingen toespreekt. Wat is de laatste zin die Jezus tegen zijn discipelen zegt in Matteüs?

Juiste antwoord: antwoord C, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Toelichting: Aan het begin van het evangelie van Matteüs zien we dat Jezus de Immanuël wordt genoemd, wat ‘God met ons’ betekent. Helemaal aan het einde van het evangelie bevestigt Jezus die titel door te zeggen tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben met jullie, alle dagen.’ Met deze belofte kunnen we een gerust leven leiden. Matteüs maakt hierdoor heel duidelijk: Jezus was en blijft de Immanuël, de God met ons.

Donderdag 26 augustus
Ongetwijfeld is Klaagliederen één van de minst bekende bijbelboeken. De naam nodigt ook niet direct uit tot lezen: Klaagliederen. Maar klagen, je verdriet onder woorden brengen, heeft ook een functie. Wat kan het een verlichting geven om je hart te luchten. Soms kan het boek Klaagliederen een leidraad zijn bij rouwverwerking. Het boek is geschreven aan de hand van het Hebreeuwse alfabet. Daarom wordt er wel gesproken over ‘rouwen van A-Z’. In de vraag worden verschillende bijbelteksten genoemd. Welke van teksten komt uit Klaagliederen?

Juiste antwoord: antwoord D, Het zijn de gunstbewijzen van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn.

Toelichting: De teksten van A t/m C zijn afkomstig uit de psalmen (Psalm 22:1, 56:9 en 90:12). Klaagliederen 3:22-23 is één van de meer positieve uitspraken uit Klaagliederen: “Het zijn de gunstbewijzen van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!” Ondanks de pijn en het verdriet, die Jeremia in Klaagliederen beschrijft en ervaart, getuigt hij ook van Gods goedheid en trouw. Wat een wonder!

Woensdag 25 augustus
Dat er een relatie bestaat tussen geest en lichaam kan eigenlijk niemand meer ontkennen. Een holistisch mensbeeld geeft aan dat geest, ziel en lichaam nauw met elkaar verbonden zijn. Spanning kan hoofdpijn veroorzaken. Hartklachten of eczeem kunnen ontstaan door stress. In deze (afgelopen?) Coronatijd hebben we kunnen zien dat mensen soms doodgaan van eenzaamheid. Ook de Spreukendichter zag het verband tussen geest en lichaam. In hoofdstuk 17 staat: “Een ….. bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.”

Juiste antwoord: antwoord C, een vrolijk hart

Toelichting: Een depressie kan zomaar gepaard gaan met allerlei lichamelijke klachten. Daar tegenover heeft een positieve houding ook vaak invloed op de gezondheid. De spreukendichter verwoordt het zo in Spreuken 17: 22 : “Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.” De relatie tussen geest en lichaam is er zeker. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je altijd maar positief in het leven staat, je dan niet ziek kan worden. Dan ga je met deze tekst te kort door de bocht.

Dinsdag 24 augustus
Om een goede relatie met iemand te hebben, moet je iemand kennen. Om die relatie te onderhouden is het belangrijk dat er regelmatig contact is. Dat geldt ook voor je relatie met God. God laat zich vooral kennen in Zijn Zoon, Jezus. In Hem laat Hij zien hoe lief hij de wereld gehad heeft en nog steeds heeft. God leren kennen doe je dus vooral door naar Jezus te kijken en Hem te volgen. Dat doe je niet alleen, maar samen met anderen. Wat gebeurt er volgens Efeze 3 als je samen met andere gelovigen de liefde van Christus leert kennen?

Juiste antwoord: antwoord D, je wordt vol van God zelf

Toelichting: Door het kennen van de liefde van Christus wordt je vol van God zelf, staat in Ef. 3: 16-19. Een prachtig gedeelte: “Moge Hij (God de Vader), vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zul volstromen met Gods volkomenheid.

Maandag 23 augustus
In het Oude Testament zijn de sociale wetten nauw verbonden met religieuze wetten. De relatie tot de ander kan niet los gezien worden van de relatie tot God. En andersom, je relatie met God heeft alles te maken met je relatie met anderen. Ook bij Micha komt dat duidelijk naar voren. God klaagt Israël aan, omdat ze niet het goede doen. Het volk vraagt dan wat God wil, welke offers en geschenken ze aan Hem kunnen geven. Ze bieden hem zelfs kinderoffers aan. Maar dat is in Gods ogen niet het goede! Dat had het volk kunnen weten, zegt Micha. Wat is volgens Micha 6 wél het goede, dat de HEER vraagt van een mens?

Juiste antwoord: antwoord C, doe recht, wees trouw en wandel in Gods wegen

Toelichting: Natuurlijk zit in alle antwoorden iets goeds. En in de praktische invulling van het gaan van de weg van de Heere komen we Bijbel lezen, bidden, gehoorzaamheid aan Zijn geboden tegen. Maar het antwoord op deze vraag vinden we in dat ‘mooie vers met zoveel kracht, in Micha 6 en wel vers 8’: Hij heeft je gezegd wat goed is, “je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Vrijdag 20 augustus
In de relatie met God gaat het ten diepste niet om offers, maar om je hart. In het Oude Testament waren de offers nodig om vrij tot God te mogen gaan. Ook nu nog kunnen we alleen via een offer tot God komen, het offer van Jezus Christus. Voor wie in Hem gelooft is de weg naar God vrij. De offerdienst was dus heel belangrijk. Toch ging het daarbij niet om de buitenkant, maar om de gesteldheid van het hart. Dat hebben de profeten op verschillende manieren laten horen. In Mattheus 15 citeert Mattheus een uitspraak van een profeet die daarover gaat. Jezus zegt daar: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij.” Welke profeet wordt door Mattheus geciteerd in hoofdstuk 15 om duidelijk te maken dat het God niet gaat om mooie woorden, maar om je hart?

Juiste antwoord: antwoord A, Jesaja

Toelichting: Mattheus beschrijft in hoofdstuk 15:8 en 9 een ontmoeting tussen Jezus en de Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij vragen Jezus waarom Zijn discipelen zich niet houden aan de tradities van de voorouders. Jezus stelt hen een tegenvraag, waaruit duidelijk wordt dat de Farizeeën en Schriftgeleerden hun eigen wetten en regels boven Gods geboden stellen. Daarbij citeert Jezus Jesaja: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij.” Jezus laat hier zien dat het niet om de vorm gaat. Je kunt hele goede dingen doen, maar met een verkeerd hart. Je kunt offers brengen, of in deze tijd lezen uit je Bijbel en het goede doen voor een ander. Maar als dat alleen maar voor de vorm is, is het niet genoeg. God vraagt naar je binnenkant, je hart.

Donderdag 19 augustus
In verschillende vertalingen van de Bijbel (SV, HSV) wordt gesproken over wandelen met God. Wandelen, dat geeft iets aan van vertrouwen, je op je gemak voelen, goede gesprekken, in alle rust in iemands nabijheid zijn, zonder haast. In de NBV wordt dit weergegeven met “leven in nauwe verbondenheid met God”. Over welke twee personen wordt in het Oude Testament nadrukkelijk gezegd dat zij “wandelden met God“ of “leefden in nauwe verbondenheid met God”?

Juiste antwoord: antwoord B, Henoch en Noach

Toelichting: De eerste persoon over wie dit gezegd wordt is Henoch, Gen. 5: 24. Henoch leefde zo dicht bij God, dat God hem op een dag met zich mee liet wandelen. De tweede persoon is de achterkleinzoon van Henoch, Noach. Dit staat in Gen. 6: 9: “Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.”

Woensdag 18 augustus
Het spreekwoord zegt: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Dat is een mooi uitgangspunt. Wat jij niet fijn vindt, moet je ook een ander niet aandoen. Als iedereen zich zo zou gedragen, zou de wereld er een stuk mooier uitzien, toch? Jezus neemt hier echter geen genoegen mee. Hij gaat in de Bergrede, Mattheus 5-7, nog een stapje verder. Wat zegt Jezus over de omgang met jezelf en de ander in de Bergrede?

Juiste antwoord: antwoord A, behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden

Toelichting: Het gaat in deze woorden van Jezus niet om hoe je het níet wilt, maar om hoe je het wél wilt. Jezus spreekt op een positieve manier. Hij zegt: “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” Mat. 7: 12. Zoals je zelf behandeld wilt worden, ga zo ook met een ander om.

Dinsdag 17 augustus
Er is vandaag de dag best de discussie onder christenen wat wel en niet mag op zondag. Ook Jezus werd in Zijn tijd aangesproken toen Hij aren plukte op de sabbat. In Marcus 2 lezen we hoe Hij dan als voorbeeld noemt dat David van de toonbroden at terwijl dat bij de wet verboden was. Vervolgens geeft Hij de reden aan waarom de sabbat is ingesteld. Wat zegt Hij daar precies?

Juiste antwoord: antwoord A, de sabbat is er voor de mens

Toelichting: De Heer Jezus legt hier uit dat de sabbat geen doel op zich is, het is niet de bedoeling dat de sabbat gehouden wordt omdat dat eenmaal de traditie is. ‘omdat het moet van de wet’. Nee, de sabbat is er voor de mens: je mag je in vrijheid aan deze dag houden vanwege de essentie er van.

Maandag 16 augustus
Ontspanning en rust hebben we allemaal op zijn tijd nodig. Het is goed om balans tussen werken en rusten te vinden. Jezus is hierin ook een voorbeeld: Hij zoekt ook zelf eenzame plaatsen, Hij weet dat Hij dat zelf nodig heeft. In Marcus 6 lezen we dat Jezus tegen Zijn discipelen zegt dat ze er verstandig aan doen wat rust te nemen. Op welk moment zegt Jezus specifiek tegen de discipelen dat ze mee mogen naar een eenzame plaats om uit te rusten?

Juiste antwoord: antwoord B, nadat ze op uitzending zijn geweest

Toelichting: In het begin van Marcus 6 wordt beschreven hoe de 12 leerlingen worden uitgezonden. In Marcus 6:30 staat hoe ze verslag uitbrengen aan Jezus. Daarna zegt Jezus: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.

Vrijdag 13 augustus
Het wereldrecord ‘wakker blijven’ in het Guinness Book of World Records staat op zo’n 11 dagen. Omdat de gezondheidsrisico’s groot zijn bij dit soort recordpogingen, laat het Guinness boek geen nieuwe pogingen meer toe. In de brief aan Efeze staat wél een oproep om niet te gaan slapen. Onder bepaalde omstandigheden is het beter nog even wakker te blijven. In welke gemoedsgesteldheid moet je zeker niet gaan slapen?

Juiste antwoord: antwoord A, Als je boos bent

Toelichting: In Efeze 4:26 vinden we de tekst: “laat de zon niet ondergaan over uw boosheid”. Dus als je boos bent, ga het eerst uitpraten of vergeving zoeken, schrijft Paulus aan de gemeente met het oog op onderlinge eenheid.

Donderdag 12 augustus
Een goede nachtrust is belangrijk voor onze gezondheid. Wat kan er veel aan de hand zijn waardoor we niet zo lekker slapen!
David schrijft Psalm 3 naar aanleiding van zijn vlucht voor zijn zoon Absalom. Hij schrijft dat er allerlei vijanden om hem heen zijn. En toch kon hij rustig slapen. Wat geeft hij aan als reden? Wat is de reden die David noemt in Psalm 3 waardoor hij toch heeft geslapen ondanks de omstandigheden waarin hij op dat moment verkeerde?

Juiste antwoord: antwoord C, De HEER beschermde hem

Toelichting: In Psalm 3 noemt David als reden dat hij toch gerust in slaap is gevallen: de HEER beschermt mij. Hij heeft ervaren dat als hij de HEER om hulp roept, Hij antwoordt. “U bent een schild om mij heen”. Blijkbaar voelt David zich veilig en spreekt hij door deze Psalm ook ons moed in.

Woensdag 11 augustus
Vakantie is voor veel mensen een periode van rust; van even afstand nemen van het werk en genieten van ontspanning. Elk mens heeft rust nodig. Jezus spreekt hier ook over. Zo staat er in Mattheüs 11:28 dat Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Wat zegt Jezus nog meer over het verkrijgen van rust bij Hem?

Juiste antwoord: antwoord B, Neem Mijn juk op je en leer van mij.

Toelichting: Nadat Jezus de woorden heeft uitgesproken Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven, voegt Jezus er in Mattheüs 11:29 aan toe: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.

Dinsdag 10 augustus
In de Bijbel hoort bij ‘rust’ de sabbat, de rustdag die is ingesteld bij Mozes. In de Evangeliën lezen we dat Jezus zich aan de sabbat hield. Hij had daar wel andere ideeën over dan de gevestigde opvattingen. Hij ging de confrontatie dan niet uit de weg. Welke uitspraak over Jezus is niet waar met betrekking tot de sabbat?

Juiste antwoord: antwoord D, Jezus kocht eten voor de armen

Toelichting: Volgens Lukas 4:16 Jezus had de gewoonte om op de sabbatdag naar de synagoge te gaan. Uit de Evangeliën blijkt echter wel dat Jezus er andere ideeën op nahoudt dan de Farizeeën over de invulling van de sabbat. Zo plukte hij wel koren, genas mensen en gaf onderwijs op deze dag. Wat hij niet deed (het staat althans niet in de Bijbel vermeldt) is dat hij eten kocht voor de armen.

Maandag 9 augustus
Wat kunnen we ons soms druk maken over de zin van ons bestaan. Ook Prediker vraagt zich af welk voordeel de mens heeft van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon. Het is een retorische vraag die Prediker zichzelf stelt. Het antwoord is voor hem al duidelijk: “Er is geen enkel voordeel.” Alles is ijdelheid, vluchtigheid, lucht en leegte. Wat adviseert Prediker aan het einde van zijn boek als hij nogmaals geconcludeerd heeft dat alles ijdelheid is?

Juiste antwoord: antwoord B, Heb ontzag voor God en houd je aan zijn geboden

Toelichting: In Prediker 12:13 staat: Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Prediker is tot deze conclusie gekomen nadat hij alles van wat het leven onder de zon te bieden heeft, onderzocht heeft. Met de woorden ‘onder de zon’ bedoelt Prediker een leven los van God. Zijn eindconclusie is dat een zinvol leven alleen gevonden kan worden in God.

Vrijdag 6 augustus
In de Tien Geboden vinden we de regel voor het houden van de sabbat. Wat een zegen: één dag in de week werd apart gezet om uit te rusten! Deze 10 geboden vinden we zowel in Exodus als in Deuteronomium. Het motief voor het houden van de sabbat wordt er in beide Bijbelgedeelten bij vermeld. In Exodus wordt echter een andere reden genoemd dan in Deuteronomium. Welk motief voor het houden van de sabbat wordt genoemd in Exodus?

Juiste antwoord: antwoord A, God rustte op de zevende scheppingsdag

Toelichting: Zowel in Exodus 20 als ook in Deuteronomium 5 kunnen we de tien geboden nalezen. Toch verschillen de beide hoofdstukken van elkaar op de reden waarom je de sabbatdag moet houden. In Exodus staat als motief voor het houden van de sabbat dat God rustte op de zevende scheppingsdag. In Deuteronomium 5 staat als motief voor het houden van de sabbat vermeld dat het volk zich dan herinnert dat ze zelf slaaf waren geweest in Egypte en dat God hen daarvan bevrijdde.

Donderdag 5 augustus
Een vorm van bewegen is dansen. Ergens las ik dat heel de schepping als het ware danst voor het aangezicht van God. Zelfs de hemellichamen doen in hun cirkelbanen om de aarde mee aan deze dans ter ere van hun Schepper. We lezen in de Bijbel dat ook David op een bepaald moment liep te dansen, of te huppelen, zoals de HSV en SV het noemen. Hij was zo ontzettend blij! Op welk moment was David zo blij dat hij niet meer gewoon kon lopen maar dat het overging in dansen?

Juiste antwoord: antwoord B, Toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht

Toelichting: Toen de ark naar Jeruzalem kwam was David daar heel erg blij om. Hij was blij met ziel én lichaam. 2 Sam.6:6 zegt: “Vol overgave danste hij, David, voor de Heer.” Bewegen is niet alleen een kwestie van sporten en gezondheid, maar kan ook een uiting zijn van het gevoel. Dat was bij David het geval. Hij eerde God ook met zijn lichaam. De blijdschap van David kwam in alles naar buiten.

Woensdag 4 augustus
Bij een wedstrijd zijn er vaak supporters. De rol van deze supporters is om de deelnemers aan te moedigen. Deze vergelijking gaat ook op in de geloofsstrijd. Om te blijven geloven hebben we vaak aanmoediging en goede voorbeelden nodig. Je ziet het voor je: juichende supporters langs de lijn. Dat geeft vleugels! Aanmoediging helpt! Tegelijk kunnen er ook zaken zijn die in de weg zitten om goed deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Waar moet je, volgens de schrijver van de Hebreeënbrief, van af om de strijd van het geloof goed te kunnen lopen?

Juiste antwoord: antwoord C, van je bepakking, want die houdt je tegen.

Toelichting: Om de wedstrijd goed te kunnen lopen moet je af van de last, de bepakking van je zonde, want daarin kom je steeds weer vast te zitten. Hebr. 12:1 zegt het zo: “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.” Daarbij hebben we juist wel de supporters en de training nodig. En vooral is het nodig om je oog op Jezus gericht te houden. Hij kan die zware bepakking van je wegnemen. Alleen als je Hem in het oog houdt, haal je de eindstreep.

Dinsdag 3 augustus
De Spreukendichter heeft veel wijze uitspraken opgeschreven en verzameld. Over bewegen vinden we daar niet zo veel, maar wel over in beweging komen. Verschillende keren en op verschillende manieren klinkt een waarschuwing tegen luiheid. Vaak spelen dieren daarbij een rol. Denk bijvoorbeeld aan Spreuken 6:6: “Ga naar de mieren, luiaard! Kijk hoe ze werken en word wijs.” Bij een andere waarschuwing tegen luiheid beschrijft de spreukendichter dat de luiaard buiten een dier ziet. Dat is de reden dat de luiaard liever binnen blijft. Welk dier ziet de luiaard volgens de Spreukendichter buiten lopen met als reden om niet in beweging te komen?

Juiste antwoord: antwoord C, een leeuw.

Toelichting: Spreuken 26: 13 zegt het zo: “Een luiaard zegt: Er is een leeuw op de weg, er sluipt een leeuw in de straten.” Zou daar ons spreekwoord ‘leeuwen en beren zien’ vandaan komen?

Maandag 2 augustus
Paulus gebruikt veel bekende beelden om iets duidelijk te maken, zoals ook Jezus dat deed in Zijn gelijkenissen. In 1 Kor. 9 schrijft Paulus dat hij vrij is ten opzichte van iedereen, maar tegelijk slaaf van iedereen om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Want dat is zijn doel: mensen voor Christus winnen. Hij heeft zich op allerlei manieren aangepast en schrijft dat hij er alles voor over heeft om enkelen te redden. Hij vergelijkt zichzelf daarbij met mensen die er veel voor over hebben om hun doel te bereiken. Waarmee vergelijkt Paulus zich in 1 Kor. 9 als hij schrijft over het bereiken van zijn doel?

Juiste antwoord: antwoord C, een hardloper en een bokser.

Toelichting: Paulus gebruikt het voorbeeld van atleten die een wedstrijd hardlopen houden. Ook vergelijkt hij zich met een vuistvechter, een bokser. Ze weten dat er maar één kan winnen. Daarvoor oefenen ze zo vaak en zo hard. Paulus rent met een doel. Hij wil niet doelloos bezig zijn. En Hij is zich bewust dat wat hij van anderen vraagt, ook voor hemzelf geldt. Hij heeft het over spelregels en diskwalificatie. Paulus is zich heel goed bewust van waar hij mee bezig is. Hij zet zich in zoals sporters zich inzetten, in dit geval de hardloper en de bokser. Maar wel met een ander doel. Hij wil mensen voor Christus winnen. Daar heeft hij alles voor over!

Vrijdag 30 juli
Gezond eten, verschillende diëten, waaronder die met Bijbelse richtlijnen, voldoende bewegen. Allerlei adviezen om goed voor je lichaam te zorgen. Het zijn onderwerpen die op dit moment volop in de belangstelling staan. Ook christenen doen daar aan mee. En dat is goed. In de opdracht om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf, zit ook de opdracht om goed voor jezelf te zorgen. Dat geldt ook voor je lichaam. In de brief van Paulus aan de Korintiërs geeft Paulus een duidelijke reden om goed voor jezelf te zorgen. Hij vergelijkt het lichaam met iets dat heel waardevol is. Waarmee vergelijkt Paulus het lichaam?

Juiste antwoord: antwoord D, Met een tempel.

Toelichting: Paulus spreekt over de gelovigen als bouwwerk van God (1Kor. 3: 9). Hij heeft het fundament gelegd, dat fundament is Jezus Christus. En even verderop in vers 16 en 17 schrijft hij: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.” Wees zuinig op jezelf, laat je niet vernietigen. Niet door dingen als alcohol, drugs, teveel of te weinig eten. Ook niet door je eigen minderwaardige gedachten. En laat je niet door anderen gebruiken of misbruiken. Gods tempel, jouw lichaam, is heilig.

Donderdag 29 juli
Sommige mensen beweren dat Paulus tegen sporten was; “Lichamelijke oefening is tot weinig nut”, zegt hij. Toch gebruikt juist Paulus vaak voorbeelden uit de sportwereld. Hij weet dat voor een sporter een goede training erg belangrijk is. Voor Paulus was het ook belangrijk dat hij goed in conditie was. Hij heeft immers vele kilometers lopend afgelegd om het evangelie te verkondigen. Ook voor een christen is dagelijkse training en oefening van het geloof erg nuttig. Op die manier blijft je geloof in conditie. Paulus trekt vaak een vergelijking met sporten in zijn brieven. Tegelijk noemt hij iets dat daar ver bovenuit gaat. In welke brief stelt Paulus letterlijk de training om als christen te leven boven de lichamelijke oefening?

Juiste antwoord: antwoord B, In zijn brief aan Timotheüs

Toelichting: In zijn brief aan Timotheüs schrijft Paulus: “Oefening van het lichaam heeft wel énig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal”, 1 Tim. 4: 8. Geestelijke training heeft nut voor nu en voor de toekomst.

Woensdag 28 juli
In het Nieuwe Testament vinden we minder dan in het Oude Testament teksten over wat je wel of niet mag eten. Het Nieuwe Testament lijkt eerder te wijzen op hoeveel je eet. Het gaat in het christelijke leven over de vrucht van de Geest, waaronder zelfbeheersing. Er wordt gewaarschuwd tegen gulzigheid en hebberigheid. In één van Paulus’ brieven staat een erg negatieve uitspraak over gulzigheid. Een bevolkingsgroep wordt, door één van hun eigen profeten, weggezet met: “het zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige vreters (of in andere vertalingen ‘luie buiken’). In welk Bijbelboek vinden we deze uitspraak “het zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige vreters” en over welke bevolking gaat dit?

Juiste antwoord: antwoord D, Kretenzen in de brief aan Titus

Toelichting: Titus, was net als Timotheüs, een medewerker van Paulus. Paulus schrijft een brief aan Titus die op het eiland Kreta als apostolisch afgezant aan het werk is. Hij schetst in deze brief de inwoners van Kreta (de Kretenzen) o.a. als: ‘vadsige vreters’. Paulus instrueert Titus dat hij álle gemeenteleden moet opdragen om ‘bezadigd, bezonnen en ingetogen’ te zijn. Blijkbaar moesten de christenen op Kreta zich op dat punt positief onderscheiden van hun volksgenoten: door bezonnen en ingetogen te zijn, konden ze laten merken dat zij anders waren geworden, omdat ze Christus hadden leren kennen. (Het grondwoord dat vertaald wordt met ‘bezadigd / bezonnen / ingetogen’ wijst op een levensstijl waarin je maat weet te houden, jezelf beheerst en gedisciplineerd bent. Dat uit zich in de manier waarop je spreekt, consumeert en omgaat met je lichaam en met anderen. Deze beheerste levenshouding staat in schril contrast met een genotzuchtige levensstijl.)

Dinsdag 27 juli
De quizvraag van vandaag heeft niet zozeer te maken met voeding, maar raakt wel aan het thema. In Romeinen 14 geeft Paulus adviezen voor de omgang met verschillen in de gemeente. Hij spreekt in dit verband van ‘de zwakke in het geloof’. Wat voor soort mensen kenmerkt Paulus als ‘zwak in het geloof’?

Juiste antwoord: antwoord D, Mensen die alleen groente eten.

Toelichting: In Romeinen 14:2 staat: “De één gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten”. Dit gaat niet eens zozeer over eten, het gaat over verdraagzaamheid. Hoe ga je met elkaar om, ook op het vlak van eten en drinken? Paulus roept op om respect voor elkaar te hebben, ook in deze keuzes. Rom 14:17 “want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.” zegt hij even verderop. Ieder mens heeft een unieke geschiedenis. Onze ervaringen vormen ons. Hierdoor kan iemand moeite hebben met zaken die op zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn. Zoals het eten van vlees of het drinken van alcohol. Paulus adviseert om deze verschillen, en elkaars zwakheden, in liefde te accepteren, en niet om elkaar onze overtuigingen op te dringen.

Maandag 26 juli
In het Bijbelboek Leviticus gaat het over de centrale vraag hoe een onheilig volk tot een heilig God kan naderen. God geeft hiervoor regels aangaande de offerdienst en de daaraan verbonden priesterdienst. Ook geeft God de zogenoemde spijswetten, waarin Hij kenbaar maakt welke dieren wel en niet rein zijn om te eten. Wat zijn de kenmerken waaraan men kan weten of een vis rein is en daardoor gegeten mag worden?

Juiste antwoord: antwoord B, een vis die vinnen en schubben heeft

Toelichting: In Leviticus 11:9 staat dat een vis die schubben en vinnen heeft, rein is. De huidige kennis die we tegenwoordig van voedsel hebben, laat steeds weer zien dat de reine dieren en reine vissen inderdaad nog steeds gezonder voor de mens zijn als we die eten dan de dieren die door God als onrein bestempeld worden.

Vrijdag 23 juli
In de Bijbel kunnen we een recept met ingrediënten voor het bakken van een brood vinden. De profeet Ezechiël krijgt (beschreven in Ez. 4) het volgende recept: “je moet tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt bij elkaar in een pot doen en er brood van bakken”. Waarvoor diende dit brood?

Juiste antwoord: antwoord C, Als uitbeelding van Gods oordeel over Jeruzalem

Toelichting: Ezechiël moet het oordeel over Jeruzalem aankondigen. In Ezechiël 4 lezen we hoe hij dat ook moet uitbeelden. In 4:9 staat hoe hij hierbij een brood moet maken met allerlei ingrediënten om uit te beelden dat er schaarste zal zijn en alles gebruikt zal worden om maar iets te eten te hebben.

Donderdag 22 juli
Op de zesde dag schiep God de mens. In het eerste hoofdstuk van Genesis lezen we dat Hij hen zegende en hun te kennen gaf wat hun taak op de aarde is. Daarbij wijst Hij Adam en Eva aan wat hen tot voedsel dient: alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen. Wanneer wordt het menu uitgebreid?

Juiste antwoord: Antwoord C, Bij het verbond met Noach

Toelichting:  In Genesis 1:29 staat wat God de mens als voedsel aanwijst: zaaddragende planten en alle vruchtbomen. In Gen 9:3 zegt God tegen Noach: “alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik ook de planten heb gegeven.” Wij kennen in onze tijd de discussies over wel of niet vegetarisch zijn. Vanuit de Bijbel kun je niet zeggen dat je persé vegetariër moet zijn. We kennen de regel uit Genesis 1 als ‘genesisdieet’ wat wel een heel gezond alternatief blijkt te zijn voor ons mensen. Vanuit de Bijbel is voor allebei wel wat te zeggen.

Woensdag 21 juli
In het Oude Testament staat bloed voor levenskracht, voor het leven zelf. Veel voorschriften voor de offerdienst en de daaraan verbonden priesterdienst hebben te maken met bloed. Het leven, en dus het bloed, behoort aan God toe. Het mocht niet worden geconsumeerd. In Leviticus 3 en in Leviticus 7 staat dat de Israëlieten niet alleen het bloed van dieren niet mochten eten, maar ook het vet niet.  In de moderne wetenschap wordt er een relatie gezien tussen dierlijke vetten en hart- en vaatziekten. Wat mochten de Israëlieten wél met het vet doen?

Juiste antwoord: Antwoord A, het gebruiken bij huishoudelijke zaken

Toelichting: In Leviticus 7:23, 24 staat: “vet van een rund, een schaap of geit mogen jullie niet eten. Het vet van een dier dat gestorven is en het vet van een doodgebeten dier mag overal voor worden gebruikt, maar het mag niet worden gegeten”. Het vet mag dus niet gegeten worden, maar wel overal voor worden gebruikt, denk aan gebruik bij huishoudelijke zaken, als smeermiddel, poetsmiddel enz.

Dinsdag 20 juli
In Leviticus 11 vinden we een opsomming van reine en onreine dieren. Reine dieren mochten worden gegeten. God geeft hierin aan hoe het volk heilig voor Hem kan leven. Met de huidige kennis over voeding en hygiëne zien we dat onreine dieren een gevaar vormden voor de volksgezondheid van de Israëlieten. Van onreine dieren weten we nu dat ze parasieten en wormen bij zich kunnen hebben die ziektes overbrengen en zelfs dodelijk kunnen zijn. Bijv. rondwormen (Trichinella) in varkensvlees. Welke dieren mochten wél worden gegeten?

Juiste antwoord: antwoord A, landdieren met gespleten hoeven die hun voedsel herkauwen

Toelichting:  In Leviticus 11 vers 2 en 3 staat dat herkauwers die gespleten hoeven hebben, rein zijn. Zoals het rund, het schaap en de geit. Alleen waterdieren mét vinnen en schubben, dus de vissen, zijn rein. En alleen gevleugelde insecten mét springpoten (dus sprinkhanen) worden rein genoemd. De kraaien en raven staan in het rijtje van onreine vogels. Ook worden hier vleermuizen genoemd als zijnde onrein (en dus een gevaar voor de volksgezondheid).

Maandag 19 juli
Daniël en zijn vrienden zijn in ballingschap in dienst genomen aan het hof van koning Nebukadnessar.  Aan het hof heerst de luxe; er wordt veel vlees gegeten en wijn gedronken. In Daniël 1 lezen we dat Daniël zich niet wil verontreinigen door te eten van het voedsel van de koning. Hij doet een verzoek aan Aspenaz, het hoofd van de hofdienaren, om in plaats hiervan, groente en water te mogen gebruiken. Aspenaz is hem gunstig gezind en legt de vraag niet uit als rebellie. Maar hij durft hier toch geen verantwoordelijkheid in te nemen. Dan vraagt Daniël aan zijn kamerdienaar om te mogen bewijzen dat het voedsel wat hij wil eten, veel gezonder is dan het voedsel van het hof. Na hoeveel dagen mag de kamerdienaar bepalen of Daniël en zijn vrienden er beter of slechter uitzien dan de andere edelen die wel het voedsel van het hof eten?

Juiste antwoord: antwoord B, 10 dagen

Toelichting: In Daniël 1:12-15 lezen we: “Daniël richtte zich tot de kamerdienaar die de hoofdeunuch aan hem en aan zijn vrienden had toegewezen: “neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.” De kamerheer ging hier op in en aan het eind van de tien dagen zag hij dat ze er gezonder en beter doorvoed uitzagen dan de anderen.”