Groot Nieuws Radio
Luister nuDoneer nu

Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service, te reageren op een uitzending van Groot Nieuws Radio of door deelname aan acties van Groot Nieuws Radio ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 31 oktober 2022.

1. Definities

Algemene voorwaarden
Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en alle onderdelen van de site van Groot Nieuws Radio en al haar dochters, waaronder Seven FM.

Luisteraar
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Groot Nieuws Radio een Opdracht geeft.

Donateur
De natuurlijke- of rechtspersoon die Groot Nieuws Radio een Opdracht geeft dan wel met Groot Nieuws Radio een Overeenkomst heeft gesloten.

Wij, ons
Stichting Groot Nieuws Radio, hierna te noemen Groot Nieuws Radio

Je/Jij, jou
De gebruiker van de Dienst of de Website

Gratis acties
Elke actie waarbij Groot Nieuws Radio een gratis cadeau aanbiedt in ruil voor uw instemming voor een beperkt aantal keren per mail en mogelijk eenmalig telefonisch contact met Groot Nieuws Radio.

Winnaar
De natuurlijke persoon die via deelname aan een promotionele actie van Groot Nieuws Radio een prijs verkrijgt.

De persoon die de website van Groot Nieuws Radio bezoekt of gebruikt.

Groot Nieuws Radio
Vestigings- & bezoekadres:
Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal
KvK-nummer: 30253453
BTW-identificatienummer: NL820381159B01

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Groot Nieuws Radio en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

Websites
De Groot Nieuws Radio internetomgevingen grootnieuwsradio.nl en sevenfm.nl

Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Groot Nieuws Radio die verband houden met de Dienst.

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

2.3. Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Groot Nieuws Radio, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

3.2. Groot Nieuws Radio behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

3.3. Groot Nieuws Radio behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Groot Nieuws Radio en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4. DONATEURS

4.1. De aanmelding als Donateur van Groot Nieuws Radio gebeurt door de inzending van een antwoordkaart, een webformulier, een e-mail of telefonisch contact. Binnen 1 maand na ontvangst van de aanmelding wordt deze door Groot Nieuws Radio schriftelijk bevestigd per post of per e-mail.

4.2. Donateur gaat een overeenkomst aan met Groot Nieuws Radio voor de periode van minimaal 1 jaar.

4.3. Donateurs jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie middels de toestemming op het formulier of webformulier.

4.4. Indien er sprake is van een welkomstcadeau wordt dit binnen 1 maand na de aanmelding door Groot Nieuws Radio verzonden.

4.5. Groot Nieuws Radio informeert donateurs minimaal 1 keer per jaar middels de verschijning van het digitale publieksjaarverslag op de website, of middels de verzending van een digitale nieuwsbrief.

4.6. Groot Nieuws Radio wendt de donaties aan voor het maken en uitzenden van radioprogramma’s waarin het Evangelie van Jezus Christus centraal staat en alles wat daarmee verband houdt.

5. GRATIS ACTIES

5.1. Groot Nieuws Radio organiseert regelmatig acties en spellen. Een actie is een éénmalige promotie ten dienste van de producten of diensten van de adverteerder of sponsor die de prijs ter beschikking stelt. Een spel is een terugkerende promotie ten dienste van Groot Nieuws Radio en/of haar radiostation(s).

5.2. Meedoen aan gratis acties van Groot Nieuws Radio is voor eigen risico. Als de actie direct of indirect tot schade leidt (of als er een verband is te leggen tussen een schade en de actie), dan is Groot Nieuws Radio daar nooit aansprakelijk voor.
Groot Nieuws Radio en/of anderen die voor ons werken, zijn er ook niet aansprakelijk voor als je extra geld moet uitgeven doordat je aan de actie meedoet en/of doordat je het gratis cadeau hebt aangenomen en gebruikt.
Je kunt Groot Nieuws Radio er niet op aanspreken als een verstuurde e-mail niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres. Bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorstuurt naar het opgegeven e-mailadres of om een andere reden.
Bij Groot Nieuws Radio doen we er alles aan om onze website(s) zo zorgvuldig mogelijk te beheren en onze acties zo goed mogelijk te organiseren. Toch zou het kunnen dat de informatie die we hebben gegeven niet volledig is of niet klopt. Als er druk-, spel-, zet- of andere (vergelijkbare) fouten zijn gemaakt in materiaal (in welke vorm dan ook) dat door Groot Nieuws Radio openbaar is gemaakt, dan kun je dat Groot Nieuws Radio niet aanrekenen. Je kunt Groot Nieuws Radio op geen enkele manier tot iets verplichten.

5.3. Groot Nieuws Radio mag altijd bepalen dat je (tijdelijk) niet mag meedoen aan de actie als je – op wat voor manier dan ook – dingen doet die niet kloppen met de voorwaarden of met de regels in de wet. Dat mogen we doen als wij vinden dat dit nodig is. Zonder dit vooraf aan je te laten weten, zonder een reden op te geven en zonder dat je Groot Nieuws Radio aansprakelijk kunt stellen.

5.4. Groot Nieuws Radio mag de gratis actie(-s) stoppen, onderbreken of veranderen, als wij vinden dat dit nodig is en zonder dat we dat eerst moeten laten weten. We mogen – als het nodig is – ook de actie veranderen.

5.5. De waarde van de uit te keren prijzen varieert per spel of actie. Voor spellen geldt dat de waarde per uitgekeerde prijs doorgaans rond de €50 zal liggen en in elk geval nooit hoger is dan €449, zodat geen kansspelbelasting hoeft te worden ingehouden. De totale prijzenpot per spel per trekking zal nooit meer bedragen dan €4.500, zodat het wat dat aspect betreft voldoet aan de definitie van Klein Promotioneel Kansspel in de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

5.6. Bij deelname door een minderjarige heeft Groot Nieuws Radio toestemming van een ouder nodig.

5.7. Acties of spellen worden door Groot Nieuws Radio aangekondigd via haar radiostation(s), website of via sociale media. In de radio-uitzending wordt de actie of het spel kort aangekondigd, op de website zijn de volledige voorwaarden raadpleegbaar.

5.8. De prijs is uniek en staat op naam van Winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

5.9. Een prijs die bij Groot Nieuws Radio kan worden gewonnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door Groot Nieuws Radio of door de adverteerder/sponsor.

5.10. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

5.11. Groot Nieuws Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.

5.12. Groot Nieuws Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.

5.13. Indien een deelnemer voor of tijdens de uitzending wordt gebeld in verband met een actie of spel en de deelnemer neemt de telefoon niet op en/of de verbinding valt om welke reden dan ook weg, dan vervalt het recht op deelname en op het winnen van de prijs. De presentator of medewerker van Groot Nieuws Radio belt ieder nummer in beginsel slechts één keer op. De presentator of medewerker van Groot Nieuws Radio mag zelf beslissen om een nummer nogmaals te bellen als geen verbinding tot stand komt.

5.14. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien een winnaar om welke reden dan ook geen recht blijkt te hebben op de prijs of indien een winnaar de prijs niet incasseert, wordt geen nieuwe winnaar getrokken.

5.15. Bij vals spel of ander misbruik door een deelnemer, kan Groot Nieuws Radio deze deelnemer het recht op een prijs en op verdere deelname aan spellen of acties van Groot Nieuws Radio ontzeggen.

5.16. Prijswinnaars op één van de programmakanalen van Groot Nieuws Radio zijn na het winnen van een prijs voor 30 dagen uitgesloten van deelname aan acties van dat desbetreffende programmakanaal.

6. PRIJZEN EN BETALING

6.1. Luisteraar draagt zelf de kosten van transmissie en internettoegang. Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zijn deze kosten voor rekening van Luisteraar.

6.2. Groot Nieuws Radio is ook per telefoon te bereiken op het nummer 0909-123 1008. De kosten voor het gebruik van dit nummer staan vermeld op de website van Groot Nieuws Radio bij contactgegevens.

6.3. Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

6.4. Alle werknemers van Groot Nieuws Radio en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan acties of spellen van Groot Nieuws Radio.

6.5. Luisteraars jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Voor specifieke acties kunnen in de Aanvullende Voorwaarden Luisteraars jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname.

6.6. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de Luisteraar:

6.6.1.een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben;

6.6.2.een geldig e-mailadres op te geven;

6.6.3.correcte NAW-gegevens op te geven.

6.7. Groot Nieuws Radio kan Winnaar van de hoofdprijs verzoeken een paar keer medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten.

6.8. Winnaar geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens en/of inzending (tekst, foto, video of audio) ten behoeve van de afwikkeling van de reactie, het spel of de actie. Groot Nieuws Radio mag de verstrekte persoonsgegevens en/of inzending in het kader van promotie van het spel of de actie en/of de bekendmaking van Winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio en internet.

6.9. Deelname kan op verschillende manieren (telefonisch, per e-mail of sociale media). In de aankondiging van het spel of de actie wordt vermeld hoe er kan worden deelgenomen (“wat moet je doen”). Volledig geautomatiseerde deelname is niet toegestaan. Kosten van deelname worden waar mogelijk vermeld.

7. TREKKING EN UITLSAG

7.1. Winnaars van een spel of actie worden blind getrokken uit alle toegelaten deelnemers. Bij sommige acties of spellen moet de geselecteerde deelnemer na geselecteerd te zijn ook nog een of meerdere vragen beantwoorden om een prijs te kunnen winnen.

7.2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars worden in een radio-uitzending, via (email) nieuwsbrief of per sociale media bekend gemaakt.

7.3. Indien Winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Groot Nieuws Radio zich het recht voor een volgende Winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop oorspronkelijke Winnaar is aangewezen. Oorspronkelijke Winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

7.4. Groot Nieuws Radio zal zorgdragen voor de inhouding en aangifte van kansspelbelasting, tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden. Dit alleen als dit van toepassing is.

8. INSCHAKELING VAN DERDEN

Groot Nieuws Radio is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

9. GEBRUIK VAN ADRESGEGEVENS EN PRIVACY

Groot Nieuws Radio hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Luisteraar of Donateur en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Luisteraar of Donateur akkoord met deze privacy verklaring.

10. BEZORGING

10.1. Groot Nieuws Radio stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.

10.2. Groot Nieuws Radio laat acties en bezorging van dierbaar cadeau kaarten alleen bezorgen op het adres in Nederland. We verzenden dus geen actie artikelen of dierbaar cadeau kaarten naar het buitenland.

10.3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Luisteraar en Donateur aan het Groot Nieuws Radio kenbaar heeft gemaakt.

10.4. Groot Nieuws Radio is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van het post- of koeriersbedrijf (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan Winnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door Winnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Groot Nieuws Radio niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door Winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Groot Nieuws Radio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Luisteraar of Donateur lijdt door tekortkomingen van Groot Nieuws Radio in de uitvoering van de Dienst.

11.2. Groot Nieuws Radio kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

11.3. Groot Nieuws Radio en/of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website ongeacht of Groot Nieuws Radio de Luisteraar of Donateur op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Groot Nieuws Radio wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

12. OVERMACHT

Groot Nieuws Radio is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Groot Nieuws Radio niet in staat is haar verplichtingen jegens de Luisteraar of Donateur na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Groot Nieuws Radio gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

13. KLACHTENREGELING

13.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Groot Nieuws Radio, nadat de Luisteraar of Donateur de gebreken heeft geconstateerd.

13.2. Bij Groot Nieuws Radio ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Groot Nieuws Radio binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Luisteraar of Donateur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1. De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Groot Nieuws Radio collectie, audiomateriaal, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Groot Nieuws Radio of aan Groot Nieuws Radio gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groot Nieuws Radio en/of haar licentiegevers.

14.2. Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Groot Nieuws Radio en/of haar licentiegevers.

14.3. Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Groot Nieuws Radio is het niet toegestaan links naar de website van Groot Nieuws Radio of aan Groot Nieuws Radio gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.

14.4. Ben je van mening dat materiaal van jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat je auteursrechten worden aangetast, neem dan contact op met:
Groot Nieuws Radio
Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal

15. NIEUWSBRIEF

15.1. Bij het verzenden van een webformulier kan Luisteraar of Donateur akkoord gaan met het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief.

15.2. Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven.

16.  WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden kunnen door Groot Nieuws Radio te allen tijde worden gewijzigd.

17. SLOTBEPALINGEN

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen tussen Groot Nieuws Radio en de Luisteraar of Donateur die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.

18. DISCLAIMER

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

Mogen we cookies gebruiken?

Via cookies verzamelen we informatie. Dit laat ons toe het gebruik van de site te analyseren, sociale media te integreren, content en marketing te personaliseren, en je gerichte advertenties te tonen op onze sites en apps. Meer uitleg vind je terug in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Geef hier onder toestemming of stel je eigen voorkeuren in. Je keuze geldt voor al onze media en je kan deze op elk moment opnieuw aanpassen worden door onderaan de pagina op cookie-instellingen te klikken.