Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Overeenkomst
Contractant en adverteerder
Adverteerders en producten
Aanbodkaart
Reservering, offerte en orderbevestiging
Tarieven, kortingen en toeslagen
Facturering en betaling
Annulering en wijziging overeenkomst
Wijziging Contractant
Technische vereisten
Toelaatbaarheid van advertenties
Beoordeling van advertenties
Advisering inhoud en vormgeving advertenties
Inlevering van advertenties
Plaatsing- en uitzendinstructie
Plaatsing en uitzending
Exclusiviteit
Journalistieke onafhankelijkheid
Aansprakelijkheid
Toepasselijk recht en geschillen
Publicatie

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt onder genoemde namen en begrippen het volgende verstaan:

a. Aanbodkaart – Mededeling van Stichting Groot Nieuws Radio, waarin de tarieven en bijzondere voorwaarden van reclameboodschappen, sponsormededelingen of andere uitingen worden gepubliceerd.

b. Adverteerder – Natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of door bemiddeling van een mediabureau, een overeenkomst sluit met Stichting Groot Nieuws Radio.

c. Advertentie – Alle reclame- of sponsormededelingen die bedoeld zijn of bedoeld waren voor publicatie door Stichting Groot Nieuws Radio door middel van uitzending via de radio of op andere wijze.

d. Advertentiecontract – Een contract waarbij de opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere advertentieorders voor de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daarmee recht heeft op advertentieruimte tegen het vastgelegde tarief.

e. Business Club – Geheel van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die commerciële activiteiten ontplooien en een overeenkomst sluiten met Stichting Groot Nieuws Radio.

f. Contractant– De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eigen naam of op naam van een of meer adverteerders een overeenkomst sluit met Stichting Groot Nieuws Radio voor het publiceren van een of meer advertenties voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

g. Contractprijs – Het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst.

h. Stichting Groot Nieuws Radio – Omroep, statutair gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende te Veenendaal, Zandstraat 36. Ingeschreven bij KvK onder nr. 30253453. Mede handelend onder de naam Groot Nieuws Radio en SevenFM.

i. Lid – Natuurlijke persoon of rechtspersoon die commerciële activiteiten ontplooit en een overeenkomst sluit met Stichting Groot Nieuws Radio en daarmee voor de duur van deze overeenkomst toetreedt tot de Business Club van Stichting Groot Nieuws Radio. Hij of zij gaat de verplichting aan voor de duur van deze overeenkomst een minimum bedrag te besteden aan reclameboodschappen en/of sponsormededelingen en heeft daarmee recht op deelname aan landelijke en regionale netwerkbijeenkomsten Partner – Rechtspersoon die vanuit een christelijke overtuiging ideële activiteiten ontplooit en een overeenkomst sluit met Stichting Groot Nieuws Radio. Hij of zij gaat de verplichting aan voor de duur van deze overeenkomst een minimum bedrag te besteden aan reclameboodschappen, sponsormededelingen en/of andere uitingen en heeft daarmee recht op deelname aan landelijke en regionale netwerkbijeenkomsten van de Business Club van Stichting Groot Nieuws Radio.

j. Mediabureau – Natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eigen naam of op naam van een of meer opdrachtgevers, beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers een overeenkomst sluit met Stichting Groot Nieuws Radio.

k. Offerte – Een aanbieding van Stichting Groot Nieuws Radio aan een Contractant betreffende tarieven en voorwaarden voor de plaatsing en/of uitzending van een advertentie in een specifieke omgeving en op een specifiek tijdstip met een geldigheidsduur van 14 dagen.

l. Orderbevestiging – Document dat door Stichting Groot Nieuws Radio verzonden wordt aan de Contractant, waarmee een overeenkomst tot stand komt en geëffectueerd wordt. m. Overeenkomst – Contract of order voor het publiceren van reclameboodschappen, sponsormededelingen of andere uitingen door Stichting Groot Nieuws Radio, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

n. Partner – rechtspersoon die vanuit een christelijke overtuiging ideële activiteiten ontplooit en een overeenkomst sluit met Stichting Groot Nieuws Radio Hij of zij gaat de verplichting aan voor de duur van de overeenkomst met een minimum bedrag te besteden aan reclameboodschappen, sponsormededelingen en/of andere uitingen en heeft daarmee recht op deelname aan landelijke en regionale netwerkbijeenkomsten van Stichting Groot Nieuws Radio.

o. Publicatie – Het verspreiden van reclameboodschappen, sponsormededelingen of andere uitingen via radio-uitzendingen via 1008am, DAB+, internetradio of via andere media.

p. Reclameblok – Geheel van advertentieruimte op de radio, voorafgegaan door een herkenbare aanmelding en gevolgd door een herkenbare afmelding.

q. Reclame Code Commissie en College van beroep – Colleges, ingesteld ingevolge artikel 2, lid 2 van de statuten van de Stichting Reclame Code.

r. Reservering – Aanvraag van potentiële Contractant bij Stichting Groot Nieuws Radio, waarmee hij een specifieke omgeving en een specifiek tijdstip claimt voor de plaatsing en/of uitzending van een advertentie zoals omgeschreven in artikel 1.o.

s. Stichting Reclame Code – Stichting, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam.

t. SevenFM – Handelsnaam van Stichting Groot Nieuws Radio.

u. Tarieven – De door Stichting Groot Nieuws Radio gehanteerde tarieven voor de publicatie van advertenties en/of andere uitingen, zoals vastgesteld en gepubliceerd door Stichting Groot Nieuws Radio.

v. Technische vereisten – De door Stichting Groot Nieuws Radio vastgestelde technische aanleverspecificaties voor advertenties en/of andere uitingen.

w. Uitzenden – Het verspreiden van onderdelen van een radioprogramma, bestaande uit reclameboodschappen.

x. Uitzendinstructie – Een document waarin de opdrachtgever aangeeft welke radiocommercials, sponsormededelingen of andere uitingen Stichting Groot Nieuws Radio op de overeengekomen uitzendtijden dient uit te zenden.

y. Verkoopvoorwaarden – De Verkoopvoorwaarden voor advertenties en andere uitingen via Stichting Groot Nieuws Radio.

z. Distributiekanaal – het uitzenden van commercials is niet gebonden aan een bepaald mediakanaal en kan bijvoorbeeld plaatsvinden via 1008am, DAB+ of internetradio.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Stichting Groot Nieuws Radio publiceert tegen betaling van de contractprijs, in opdracht van Contractant, reclameboodschappen, sponsormededelingen of andere uitingen in overeenstemming met de tussen Stichting Groot Nieuws Radio en de Contractanten gesloten overeenkomsten voor bepaalde, met name in die overeenkomsten genoemde, producten en diensten. Indien het product of de dienst, welke krachtens de overeenkomst in publicaties wordt genoemd, onder een bepaald merk in de handel wordt gebracht, respectievelijk onder een bepaalde naam wordt verricht, dient ook dat merk of die naam met name in de overeenkomst te worden vermeld. De voor publicatie verschuldigde contractprijs wordt berekend aan de hand van door Stichting Groot Nieuws Radio vastgestelde en gepubliceerde tarieven.

2.2 De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een definitieve door de Contractant getekende orderbevestiging, ongeacht de wijze van verzending. Uitsluitend in gevallen waarin een definitieve orderbevestiging vanwege het spoedeisend karakter van de overeenkomst niet schriftelijke geschiedt, komt de overeenkomst tot stand na een mondelinge bevestiging door Stichting Groot Nieuws Radio.

2.3 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken deel uit van overeenkomsten tussen Stichting Groot Nieuws Radio en de Contractant. Door het sluiten van een overeenkomst met Stichting Groot Nieuws Radio en/of door het publiceren van advertenties en/of andere uitingen door Stichting Groot Nieuws Radio aanvaardt de Contractant deze algemene Verkoopvoorwaarden en de aanvullende bepalingen van de Aanbodkaart.

2.4 Eventuele algemene voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing.

2.5 De Contractant kan zich tegenover Stichting Groot Nieuws Radio slechts op aanvullende en/of afwijkende afspraken beroepen, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ook door Stichting Groot Nieuws Radio zijn ondertekend en/of schriftelijk bevestigd.

2.6 In geval van onderlinge tegenstrijdigheid gaan de bepalingen in de overeenkomst boven de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden. De bepalingen in de Algemene Verkoopvoorwaarden gaan boven de bepalingen van de Aanbodkaart.

2.7 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of in de overeenkomst tussen Stichting Groot Nieuws Radio en de Contractant ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, noch die van de overeenkomst zelf waarvan de Algemene Verkoopvoorwaarden deel uit maken. De betreffende bepaling(en) dient te worden vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 3 – Contractant en Adverteerder

3.1 De Contractant die in naam van één of meer Adverteerders een overeenkomst, bedoeld als in Artikel 2 wil sluiten, dient zijn volmacht desgevraagd op een voor Stichting Groot Nieuws Radio deugdelijke wijze aan te tonen.

3.2 Stichting Groot Nieuws Radio gaat alleen een overeenkomst aan met de Contractant, indien hij de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hem daartoe een volmacht heeft verleend met name noemt en die Adverteerder partij wordt in de overeenkomst die met Stichting Groot Nieuws Radio wordt gesloten.

3.3 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken deel uit van overeenkomsten tussen Stichting Groot Nieuws Radio en zowel de Contractant als de Adverteerder, zoals genoemd in artikel 3.1 en 3.2. Door het sluiten van een overeenkomst met Stichting Groot Nieuws Radio en/of door het publiceren van advertenties en/of andere uitingen door Stichting Groot Nieuws Radio aanvaardt zowel de Contractant als de Adverteerder deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

3.4 De Contractant is tegenover Stichting Groot Nieuws Radio hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk met de Adverteerder of Adverteerders in wiens naam hij handelde, om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen. Indien de Contractant niet bevoegd was om in naam van een of meer Adverteerders te handelen, wordt de Contractant geacht op eigen naam te hebben gehandeld. Stichting Groot Nieuws Radio zal hem in dat geval aanspreken tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5 In geval van een volmacht staat de Contractant in voor het bestaan hiervan. De Contractant is jegens Stichting Groot Nieuws Radio aansprakelijk voor betaling van de contractprijs alsmede alle schade en kosten, hoe ook genaamd en van welke aard ook, Stichting Groot Nieuws Radiowanneer een geldige volmacht ontbreekt of er anderszins geen contract is overeengekomen tussen Stichting Groot Nieuws Radio en de Adverteerder of Stichting Groot Nieuws Radio tegenover de Adverteerder geen beroep kan doen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 4 – Adverteerders en producten

4.1 Publicatie van advertenties en/of andere uitingen geschiedt uitsluitend ten behoeve van één of meer met name genoemde Adverteerders en voor met name genoemde producten en of diensten.

4.2 Stichting Groot Nieuws Radio is bevoegd om radiocommercials waarin uitsluitend of mede reclame wordt gemaakt voor andere producten en of diensten dan in de overeenkomst is vastgelegd te weigeren en/of een toeslag te bereken van 10%.

4.3 Het is de Contractant niet toegestaan advertentieruimte door te verkopen of beschikbaar te stellen aan derden, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd en ook door Stichting Groot Nieuws Radio is ondertekend en/of schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5 – Aanbodkaart

5.1 Stichting Groot Nieuws Radio publiceert elk kalenderjaar een Aanbodkaart met mededelingen over de programmering, de mogelijkheden voor reclameboodschappen, sponsormededelingen of andere uitingen door Stichting Groot Nieuws Radio en de tarieven, inclusief bijzondere kortingen of toeslagen en bijzondere reserveringsmogelijkheden, zoals in geval van acties en/of evenementen.

5.2 De mededelingen op de Aanbodkaart worden gedaan onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 6 – Reservering, offerte en orderbevestiging

6.1 Stichting Groot Nieuws Radio publiceert de informatie over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder advertentieruimte kan worden gereserveerd in de Aanbodkaart.

6.2 Indien advertentieruimte beschikbaar is, stuurt Stichting Groot Nieuws Radio de aanvrager een offerte. Bij het opstellen van het plaatsing- en/of uitzendschema zal Stichting Groot Nieuws Radio binnen de in artikel 6.1 genoemde voorwaarden zich zoveel als mogelijk richten op de wensen van de aanvrager.

6.3 De schriftelijke offertes van Stichting Groot Nieuws Radio zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsduur van 15 werkdagen vanaf dagtekening, tenzij anders vermeld. Indien Stichting Groot Nieuws Radio de ondertekende offerte niet binnen de genoemde termijn retour heeft ontvangen, vervalt het aanbod en is Stichting Groot Nieuws Radio niet gebonden aan de daarin gemaakte afspraken.

6.4 Voor de diensten van Stichting Groot Nieuws Radio gelden de vastgestelde tarieven, zoals gepubliceerd op de Aanbodkaart, of nader met Stichting Groot Nieuws Radio overeengekomen en schriftelijk vastgelegde kortingen en/of bonussen.

6.5 Stichting Groot Nieuws Radio kan een mediabureau een in de reclamebranche gebruikelijke bemiddelingskorting over de netto besteding verstrekken, welke nader worden beschreven in de overeenkomst die met of door bemiddeling van het betreffende mediabureau is gesloten. Indien het mediabureau in naam van een Adverteerder handelt, is het gehouden om tegenover de Adverteerder transparant te zijn over deze kortingen en bonussen.

6.6 De overeenkomst komt tot stand na de definitieve orderbevestiging van Stichting Groot Nieuws Radio zoals beschreven in lid 2.2.

Artikel 7 – Tarieven, kortingen en toeslagen

7.1 De tarieven die Stichting Groot Nieuws Radio in rekening brengt voor het publiceren van advertenties worden in beginsel eenmaal per jaar vastgesteld en aangeboden. Stichting Groot Nieuws Radio behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen zijn niet van invloed op bestaande overeenkomsten.

Artikel 8 – Facturering en betaling

8.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling van het factuurbedrag aan Stichting Groot Nieuws Radio De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum door Stichting Groot Nieuws Radio ontvangen te zijn.

8.2 Stichting Groot Nieuws Radio kan een Contractant en/of Adverteerder altijd om een garantstelling of vooruitbetaling vragen.

8.3 Bij het uitblijven van een betaling dan wel een garantstelling of vooruitbetaling is Stichting Groot Nieuws Radio niet meer gehouden aan de uitvoering van de contractuele verplichtingen en gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten. De Contractant en/of Adverteerder blijft aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.4 Voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de in lid 8.1 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is de Contractant en/of Adverteerder aan Stichting Groot Nieuws Radio vertragingsrente verschuldigd conform het tarief van de wettelijke handelsrente.

8.5 Indien de Contractant het factuurbedrag niet tijdig betaalt, is Stichting Groot Nieuws Radio gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van de hoofdsom. Indien Stichting Groot Nieuws Radio kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen ook deze vergoed te worden. Indien Stichting Groot Nieuws Radio ter incassering van haar factuur na het buitengerechtelijk traject een procedure start, is de Contractant gehouden de werkelijke kosten hiervan te vergoeden.

Artikel 9 – Annulering en wijziging overeenkomst

9.1 Wanneer de Contractant het nog niet uitgevoerde deel van een overeenkomst annuleert of verschuift, is hij aan Stichting Groot Nieuws Radio een vergoeding verschuldigd over het geannuleerde of verschoven gedeelte van de overeenkomst. Als de annulering of verschuiving gevolg is van ernstige omstandigheden die niet aan de Contractant zijn toe te rekenen, kan door Stichting Groot Nieuws Radio een uitzondering worden gemaakt.

9.2 Bij annulering of verschuiving tot vijf werkdagen vóór de eerste te annuleren of verschuiven publicatie of eerder is de Contractant een vergoeding verschuldigd van 25% van de contractprijs over het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst. Bij annulering of verschuiving binnen vijf werkdagen vóór de eerste te annuleren of verschuiven publicatie is hij 100% van de publicatie over het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd.

9.3 Vergoedingen ingevolge lid 9.1 dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door Stichting Groot Nieuws Radio ontvangen te zijn. Stichting Groot Nieuws Radio heeft het recht de vrijgekomen ruimte naar eigen inzicht in te vullen.

9.4 Een overeenkomst tussen Stichting Groot Nieuws Radio en een Lid van de Business Club of Partner van Stichting Groot Nieuws Radio kan tussentijds niet opgezegd worden, tenzij een faillissement over één van beide partijen wordt uitgesproken of indien er sprake is van bedrijfsbeëindiging. Er geldt dan geen opzegtermijn en opzegging dient per aangetekend schrijven te worden gedaan. Indien er ernstige omstandigheden zijn kan een Lid of Partner van Stichting Groot Nieuws Radio een verzoek indienen om uitstel voor het verrichten van de contractuele verplichtingen in het kader van de overeenkomst. De termijn voor het verrichten van de contractuele verplichtingen van het Lid of de Partner is alleen uitgesteld indien Stichting Groot Nieuws Radio dit schriftelijk heeft bevestigd.

9.5 Contractant gaat een contract aan met Stichting Groot Nieuws Radio ongeacht het toevoegen of vervallen van één van de door Stichting Groot Nieuws Radio gebruikte distributiekanalen.

Artikel 10 – Wijziging Contractant

10.1 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met Stichting Groot Nieuws Radio (waaronder te begrijpen het wijzigen van de Contractant) zijn slechts overdraagbaar met inachtneming van artikel 6.159 van het Burgerlijk Wetboek. Tot medewerking als in dat artikel bedoeld, is Stichting Groot Nieuws Radio nooit verplicht. Stichting Groot Nieuws Radio kan aan het verlenen van medewerking voorwaarden verbinden.

10.2 Stichting Groot Nieuws Radio stemt alleen in met de wijziging van de overeenkomst op gezamenlijk verzoek van alle betrokken partijen.

10.3 De wijziging van de overeenkomst is niet eerder van kracht dan met ingang van de eerste plaatsing of uitzending na de bevestiging, die door Stichting Groot Nieuws Radio ter vastlegging van de wijziging wordt toegezonden. Tot het tijdstip van in werking treden van de nieuwe overeenkomst blijft de oude van kracht.

Artikel 11 – Technische vereisten

11.1 Reclameboodschappen en sponsormededelingen in audio, op internet of in print kunnen slechts worden geplaatst of uitgezonden indien zij niet alleen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden maar ook aan de technische aanleverspecificaties voldoen. Deze specificaties worden gepubliceerd op www.grootnieuwsradio.nl/aanleverspecificaties.

Artikel 12 – Toelaatbaarheid van advertenties

12.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, in het bijzonder maar niet beperkt tot het bepaalde in artikel 2 lid 6, staat de Contractant in voor de toelaatbaarheid van de aangeboden advertentie. Tekst en muziek en/of andere geluiden dienen niet strijdig te zijn met missie en beleid van Stichting Groot Nieuws Radio, wet- en regelgeving en in overeenstemming te zijn met de door de Stichting Reclame Code uitgevaardigde Nederlandse Reclame Code.

12.2 De Contractant vrijwaart Stichting Groot Nieuws Radio tegen alle aanspraken, welke derden jegens Stichting Groot Nieuws Radio zouden kunnen doen gelden, tot vergoeding van door de uitzending veroorzaakte schade, uit welken hoofde ook. Schade die Stichting Groot Nieuws Radio op welke wijze ook lijdt doordat een advertentie op enige wijze niet toelaatbaar is, wordt door de Contractant volledig vergoed.

12.3 De opdrachtgever staat er tegenover Stichting Groot Nieuws Radio voor in, dat met de inhoud en/of de vormgeving van de aangeboden advertentie geen auteursrecht of intellectueel eigendom van derden geschonden wordt en dat hij bevoegd is de advertentie te publiceren. De opdrachtgever vrijwaart Stichting Groot Nieuws Radio ter zake van alle aanspraken.

12.4 Indien het uitzendmateriaal niet volgens de genoemde normen wordt aangeleverd, behoudt Stichting Groot Nieuws Radio zich het recht voor de geplande uitzending op te schorten of aan deze naar eigen goeddunken invulling te geven, onverminderd de verplichting van de Contractant tot betaling van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten.

12.5 Onverminderd het bepaalde in lid 12.1 en 12.2 vrijwaart de opdrachtgever Stichting Groot Nieuws Radio daarom van alle aanspraken, welke derden uit hoofde van het hun toebehorende auteursrecht of intellectueel eigendom vanwege de inhoud en/of de vormgeving van de advertentie tegenover Stichting Groot Nieuws Radio zouden kunnen doen gelden.

Artikel 13 – Beoordeling van advertenties

13.1 Indien naar het redelijk oordeel van Stichting Groot Nieuws Radio een aangeboden advertentie niet voldoet aan de in deze Algemene Verkoopvoorwaarden gestelde eisen zal deze voor plaatsing en/of uitzending worden afgewezen. Stichting Groot Nieuws Radio zal de Contractant hierover berichten. Indien de advertentie door een eenvoudige aanpassing wel kan voldoen aan genoemde eisen zal Stichting Groot Nieuws Radio dit ook kenbaar maken aan de Contractant.

13.2 Stichting Groot Nieuws Radio is gerechtigd om de publicatie van een advertentie te weigeren indien de publicatie in strijd is met de missie en het beleid van Stichting Groot Nieuws Radio en/of de belangen schaadt van Stichting Groot Nieuws Radio en/of een of meer van zijn Adverteerders. In dat geval zal Stichting Groot Nieuws Radio de Contractant binnen het kader van de gemaakte afspraken in de gelegenheid stellen een alternatieve advertentie aan te bieden. Indien de weigering door de Adverteerder was te voorzien, komen de productiekosten van de advertentie geheel voor zijn rekening.

13.3 Advertenties worden eveneens voor plaatsing en/of uitzending afgewezen als zij niet voldoen aan de door Stichting Groot Nieuws Radio op www.grootnieuwsradio.nl/aanleverspecificaties gepubliceerde Technische Specificaties Radioreclame.

13.4 Stichting Groot Nieuws Radio is aangesloten bij de Stichting Reclame Code. Advertenties worden afgewezen als zij niet voldoen aan de door Stichting Reclame Code uitgevaardigde Nederlandse Reclame Code zoals deze vermeld zijn op de website van de Nederlandse Reclame Code. Indien zij op het eerste gezicht in strijd zijn met deze code, zullen zij voor plaatsing en/of uitzending worden afgewezen. Stichting Groot Nieuws Radio zal de Contractant in de gelegenheid stellen een alternatieve advertentie aan te leveren.

13.5 Bij geschillen betreffende de toepassing van de Nederlandse Reclame Code, staat beroep open bij de Reclame Code Commissie en vervolgens hoger beroep bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Mocht de Reclame Code Commissie of het college van Beroep besluiten dat een advertentie ten onrechte is afgewezen, dan is Stichting Groot Nieuws Radio gehouden deze op verzoek van de Contractant alsnog uit te zenden.

13.6 Stichting Groot Nieuws Radio is niet gehouden de eventuele schade ten gevolge van een afwijzing te vergoeden, ook niet als deze afwijzing door de Reclame Code Commissie of het College van Beroep ongegrond wordt verklaard. Van de door Stichting Groot Nieuws Radio afgewezen advertentie zal één kopie ter beschikking van Stichting Groot Nieuws Radio moeten blijven om zich te kunnen verantwoorden.

13.7 Onverminderd het overigens in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde dienen advertenties die betrekking hebben op geneesmiddelen en/of geneeswijzen en alle producten, diensten en methoden in de medische, farmaceutische of tandheelkundige sfeer goedgekeurd te zijn door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzingen Geneesmiddelen (KOAG) of de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).

Artikel 14 – Advisering en beoordeling inhoud en vormgeving advertenties

14.1 Bij twijfel over de toepassing of interpretatie van de technische specificaties en/of de Nederlandse Reclame Code is het gewenst op basis van teksten of concepten advies te vragen bij Stichting Groot Nieuws Radio Het materiaal moet tijdig ter advisering worden voorgelegd, zodat Stichting Groot Nieuws Radio in staat is om tijdig advies uit te brengen.

14.2 Ten aanzien van radiocommercials die onder de bevoegdheid vallen van KOAG/KAG, zoals beschreven in artikel 13.6 is het ter beoordeling inzenden van scripts verplicht. Deze scripts dienen rechtstreeks ter beoordeling aan de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG) respectievelijk aan de Keuringsraad Aanprijzen Gezondheidsproducten (KAG), Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam te worden voorgelegd met afschrift aan Stichting Groot Nieuws Radio.

14.3 Ondanks het hierboven in lid 14.2 en 14.3 bepaalde blijft de Contractant in het bijzonder uitsluitend verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de advertentie(s) en de gevolgen van het niet voldoen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede voor de gevolgen van schending van de ter zake geldende normen.

Artikel 15 – Inlevering van advertenties

15.1 Het voor plaatsing en/of uitzending goedgekeurde materiaal dient bij Stichting Groot Nieuws Radio te worden aangeleverd binnen de daarvoor geldende aanlevertermijn en de volgens de gepubliceerde technische aanleverspecificaties.

15.2 Stichting Groot Nieuws Radio kan besluiten de overeengekomen uitzending geen doorgang te laten vinden, indien niet is voldaan aan lid 15.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Stichting Groot Nieuws Radio.

15.3 Indien de advertentie Stichting Groot Nieuws Radio niet (tijdig) wordt aangeleverd zijn de Adverteerder en/of de Contractant gehouden de overeengekomen contractprijs toch in zijn geheel te voldoen. Stichting Groot Nieuws Radio heeft het recht de vrijgekomen ruimte naar eigen inzicht in te vullen.

15.4 Indien de advertentie een radiocommercial is, dient het goedgekeurde materiaal bestaande uit commercial en goedgekeurde opdracht uiterlijk vijf werkdagen vóór de eerste uitzenddatum door Stichting Groot Nieuws Radio ontvangen te zijn.

Artikel 16 – Plaatsing -en uitzendinstructie

16.1 De plaatsing- of uitzendinstructie dient uiterlijk vijf werkdagen vóór de eerste daarop vermelde plaatsing- of uitzenddatum, door de opdrachtgever volledig ingevuld, door Stichting Groot Nieuws Radio te zijn ontvangen. Na die datum zijn geen wijzigingen in de specificaties van de te plaatsen of uit te zenden advertenties meer mogelijk, zonder overleg met en toestemming van Stichting Groot Nieuws Radio.

16.2 Bij het accepteren van een reservering voor advertenties en/of andere uitingen kan Stichting Groot Nieuws Radio nadere voorwaarden stellen aan het tijdstip van de publicatie.

16.3 Stichting Groot Nieuws Radio zendt op zondagen en van overheidswege vastgestelde nationale rouwdagen geen radiocommercials uit.

16.4 Indien Stichting Groot Nieuws Radio de plaatsing- of uitzendinstructie niet tijdig heeft ontvangen, is Stichting Groot Nieuws Radio gerechtigd een andere advertentie van de Adverteerder voor het in de overeenkomst genoemde product of dienst en met dezelfde omvang te plaatsen of uit te zenden. Indien Stichting Groot Nieuws Radio niet over een alternatieve advertentie beschikt, kan de plaatsing of uitzending geen doorgang vinden, waarbij het in artikel 13 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 17 – Plaatsing en uitzending

17.1 Stichting Groot Nieuws Radio zal in overeenstemming met de plaatsing of uitzendinstructie en met inachtneming van wat overigens in deze Algemene Verkoopvoorwaarden is bepaald de voor plaatsing of uitzending overeengekomen advertentie op het overeengekomen tijdstip te plaatsen of uit zenden.

17.2 Stichting Groot Nieuws Radio is altijd gerechtigd in het uitzendschema af te wijken met een redelijke marge, waaronder ten minste dient te worden begrepen het zelfde dagdeel.

17.3 Stichting Groot Nieuws Radio is bevoegd, na tijdig bericht aan de Contractant(en), de plaatsing of uitzending van een bepaalde advertentie te beperken, dan wel te beëindigen, zulks met name wanneer:

a. tegen voortgaande plaatsing en/of uitzendingen naar het oordeel van Stichting Groot Nieuws Radio gegronde bezwaren zijn gemaakt of protesten zijn gerezen, dan wel wanneer zodanige bezwaren of protesten bij verdere uitzendingen te verwachten zijn.

b. Deze advertentie naar het oordeel van Stichting Groot Nieuws Radio niet langer toelaatbaar is.

17.4 Indien Stichting Groot Nieuws Radio een advertentie niet uitzendt, zal zij de Contractant hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen en zal zij de Contractant een redelijk alternatief aanbieden, alvorens zij de betreffende zendtijd aan een derde kan aanbieden. Slechts indien Stichting Groot Nieuws Radio de Contractant deze gelegenheid heeft geboden en de Contractant hier geen gebruik van heeft gemaakt, en Stichting Groot Nieuws Radio voor deze zendtijd geen overeenkomst met een derde tot stand kan brengen, is zij gerechtigd de gereserveerde ruimte bij de Contractant in rekening te brengen.

Artikel18 – Exclusiviteit

18.1 Stichting Groot Nieuws Radio staat er niet voor in dat advertenties, die gelijksoortige producten of diensten aanprijzen, vervaardigd in opdracht van met elkaar concurrerende Adverteerders, niet in eenzelfde publicatie of eenzelfde reclameblok gepubliceerd worden.

Artikel 19 – Journalistieke onafhankelijkheid

19.1 Stichting Groot Nieuws Radio oefent haar journalistieke taken onafhankelijk uit. Contractanten, adverteerders, partners, business club leden en andere relaties hebben geen zeggenschap over de inhoud van de programma’s.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1 Indien de Contractant van mening is dat Stichting Groot Nieuws Radio bij de uitvoering van de overeenkomst om enige andere reden toerekenbaar tekortgeschoten is, dient hij hiervan binnen tien werkdagen na de dag van plaatsing en/of uitzending schriftelijk en gedocumenteerd melding te maken bij Stichting Groot Nieuws Radio Bij gebreke aan een schriftelijke kennisgeving binnen genoemde termijn of schriftelijke documentatie ter ondersteuning van de melding vervalt elke aansprakelijkheid van Stichting Groot Nieuws Radio.

20.2 Indien er sprake is van een aantoonbare toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Stichting Groot Nieuws Radio, zal Stichting Groot Nieuws Radio, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar beste vermogen trachten om een voor de Contractant zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden. Dit geldt niet, indien Stichting Groot Nieuws Radio kan aantonen dat de tekortkoming niet door schuld van Stichting Groot Nieuws Radio is veroorzaakt, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de advertentie niet conform de technische voorschriften is aangeleverd, dan wel die omstandigheid anderszins voor rekening en/of risico van de Contractant dient te komen. Indien geen aanvaardbaar alternatief kan worden aangeboden, kan de Contractant aanspraak maken op restitutie van de kosten van plaatsing en/of uitzending.

20.3 Stichting Groot Nieuws Radio is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van radiocommercials en/of andere advertenties, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stichting Groot Nieuws Radio of van hen, die in opdracht van Stichting Groot Nieuws Radio handelen. De aansprakelijkheid van Stichting Groot Nieuws Radio voor verlies of beschadiging van radiocommercials en/of andere advertenties is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kosten voor het vervaardigen van kopieën daarvan.

20.4 De Contractant wordt geacht steeds zelf originele of kopieën te hebben bewaard. In geval van verlies of beschadiging van een advertentie door nalatigheid van Stichting Groot Nieuws Radio is de Contractant verplicht om op eerste verzoek op kosten van Stichting Groot Nieuws Radio een nieuwe kopie ter beschikking te stellen. Indien niet terstond op dit verzoek wordt voldaan, is de contractspartij volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten. Stichting Groot Nieuws Radio is niet aansprakelijk inzake de kwaliteit van de publicatie van een advertentie. Voorts is Stichting Groot Nieuws Radio niet aansprakelijk voor het productieproces en de kwaliteit van een advertentie die via bemiddeling van Stichting Groot Nieuws Radio door een productiemaatschappij in opdracht van de Contractant wordt vervaardigd.

20.5 Wanneer de publicatie van een advertentie ten gevolge van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip – met in acht neming van een redelijke marge – kan plaatsvinden, zal Stichting Groot Nieuws Radio, zonder tot vergoeding van enige ten gevolge van de verschuiving veroorzaakte schade gehouden te zijn, zich inspannen de advertentie, onder eerbiediging van de rechten van derden, op een ander tijdstip waarvoor een overeenkomstig tarief geldt te publiceren.

20.6 Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfs- of gevolgschade en iedere andere vorm van schade die niet in het hiervoor bepaalde als door Stichting Groot Nieuws Radio te vergoeden is aangeduid, is uitdrukkelijk uitgesloten behalve in die gevallen waarin de Contractant bewijst dat het toerekenbaar tekortschieten een gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Groot Nieuws Radio.

20.7 De aansprakelijkheid van Stichting Groot Nieuws Radio is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op overeenkomsten tussen Stichting Groot Nieuws Radio en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke bij de uitvoering van overeenkomsten tussen Stichting Groot Nieuws Radio en de opdrachtgever en/of adverteerder mochten rijzen, worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Partijen zijn in dat kader gehouden om voor het bereiken van een oplossing met elkaar om de tafel te gaan zitten voor overleg, alvorens een eventuele gang naar de rechter wordt gemaakt. De verplichting tot overleg vervalt als de andere partij hieraan geen medewerking verleent.

21.2 Indien partijen niet vermogen hun in artikel 20.1 bedoelde geschil in onderling overleg op te lossen en zij dit niet door middel van arbitrage willen beslechten, zal het geschil worden beslist door de bevoegde rechter.

Artikel 22 – Publicatie

22.1 Deze algemene voorwaarden, versie 10 februari 2022, zijn gepubliceerd op www.grootnieuwsradio.nl/verkoopvoorwaarden.